Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Преносен газопровод до гр. Разлог и гр. Банско“ се проведе в Разлог. На срещата присъстваха инж. Красимир Герчев – кмет на община Разлог, представител на възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД, екипът, изготвил доклада, жители на двете населени места.

Общественото обсъждане е част от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, която приключва с решение на Висшия експертен екологичен съвет при Министерството на околната среда и водите. Проектът се финансира от възложителя и съфинансира по европейски проект. Крайният срок за реализацията му е 2020 г. На срещата бяха представени още алтернативните трасета, както и минимизирането и предотвратяването на въздействието върху околната среда. Чрез реализирането на проекта ще се подобри качеството на атмосферния въздух, освен това масовото използване на природния газ ще има благоприятен ефект върху климата поради факта, че се намаляват емисиите на вредни вещества и парникови газове.