Виктор Янев – областен управител на Кюстендил, с екипа си
  • Анкетираните искат цялостно въвеждане на електронното обслужване

 

На база извършено проучване и направен анализ за удовлетвореността на потребителите при предоставяне на административни услуги от Областна администрация-Кюстендил оценката, която получава институцията от гражданите, е с положителен характер. Попълнените анкети са от лица на възраст между 28 и 48 години, като 91,7% са частни лица, а 8,3% са бизнес потребители. 66,7% от тях са с висше образование, 16,7% – със средно-специално образование, а останалите участници в анкетата не са посочили степен на завършено образование. 91,7% от анкетираните са посочили, че са ползвали административни услуги на Областна администрация-Кюстендил. Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги, посочват, че работят в сферата на администрацията, производството, информатиката, социологията и услугите. Във връзка с качеството на административното обслужване 75% от участващите в анкетата дават оценка „много добро“, а останалите 25% посочват, че „има известни проблеми“. Гражданите са запитани и как оценяват отношението на служителите в администрацията към тях. Тук 75% са дали най-високата стойност в скалата, а именно – „любезно“. 75% от анкетираните твърдят, че винаги им е оказано съдействие при попълването и подаването на документите, а останалите 25% разделят отговорите си между „в повечето случаи“ и че не им е оказвано съдействие. 66,7% от участвалите в измерването са посочили в своите анкети, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок. Всички заявители са получили административна услуга на място в деловодството, като за около 17% от тях услугата е предоставена и по пощата. В анонимното изследване е включен и въпрос относно предпочитаните канали за информация, чрез които гражданите се информират за дейността на администрацията. Уебсайтът на Областна администрация-Кюстендил, медиите и социалните мрежи са най-предпочитаните източници за информация от анкетираните. Другият най-предпочитан начин е чрез информационни материали – брошури, листовки и т.н. Анкетираните са посочили по повече от един предпочитан канал за получаване на информация. В своите препоръки анкетираните посочват необходимостта от цялостно въвеждане на електронното обслужване. Други желаят достъп до административните звена на администрацията. Част от анкетираните споделят, че администрацията работи добре и в полза на гражданите. Обратна връзка с потребителите на услуги се осъществява и чрез създадена възможност за подаване на сигнали, предложения и жалби. През 2018 г. няма постъпили жалби за некачествено административно обслужване.