Два дни тра­ур бя­ха обя­ве­ни в Ма­ке­до­ния след теж­ка­та ка­тас­т­ро­фа с ав­то­бус.

14 и 15 фев­ру­а­ри ще са дни на тра­ур, обя­ви пре­ми­е­рът Зо­ран За­ев, кой­то из­ка­за съ­бо­лез­но­ва­ния на близ­ки­те на за­ги­на­ли­те. Син на де­пу­тат в ма­ке­дон­с­кия пар­ла­мент е сред за­ги­на­ли­те при жес­то­ка­та ка­тас­т­ро­фа, край Ско­пие, пре­да­де мес­т­но­то из­да­ние Мак­факс.

Ста­ва ду­ма за си­на на за­ко­но­да­те­ля от уп­рав­ля­ва­ща­та бал­кан­с­ка­та стра­на пар­тия Со­ци­ал­де­мок­ра­ти­чес­ки съ­юз на Ма­ке­до­ния (СД­СМ) Бла­гой­че Тър­пев­с­ки – Йо­ви­ца Тър­пев­с­ки. Бро­ят на жер­т­ви­те до момента е 14.

Ав­то­бу­сът, кой­то е бил пъ­лен с път­ни­ци, е на­пус­нал пъ­тя и се пре­о­бър­нал в ка­нав­ка­та. По­ве­че от 25 ду­ши са ра­не­ните.

На мяс­то­то на ин­ци­ден­та са били над 20 ли­ней­ки на Бър­за по­мощ. В спа­ся­ва­не­то на пос­т­ра­да­ли­те учас­т­ва­ха екип на по­жар­на­та и ба­ге­ри.