Данъчната кампания в Дупница стартира от 20 февруари. Дължимите суми за данък върху недвижимите имоти, МПС, такса битови отпадъци се заплащат на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври на календарната година. На предплатилите размера на задълженията в пълен размер до 30 април се прави 5-процентна отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на община Дупница. Разходването на събраните данъци е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет и се използва за финансиране на местни дейности, издръжка на детски градини, детски ясли, Домашен социален патронаж, ремонт и осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища и др., както и за капиталови разходи. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използва изцяло за поддържане чистотата на населените места. Касите на „Местни данъци и такси” ще бъдат с удължено работно време от 8 до 18 часа всеки ден.