Областен информационен център - Благоевград
  • Разширяват дейността на 2 фабрики за производство на шоколадови изделия – в сатовчанското село Осина и в Разлог

 

Дребният бизнес в Благоевградска област прояви голям интерес към подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони. Това показват резултатите след приключилото предварително класиране на проектите за услуги и производство. 15% от проектите, преминали първия етап от оценката по процедура  „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, са подадени от кандидати, регистрирани на територията на областта и заявили намерение да инвестират европейски средства в Пиринско. 70 от общо 471 одобрени към момента проекти по процедурата за услуги продължават напред към административна оценка за допустимост, съобщават от Областен информационен център – Благоевград. Най-много от кандидатите – 18, са лекари по дентална медицина, които кандидатстват за финансиране за създаване или обновяване на вече съществуващи дентални кабинети в Гоцеделчевско. Други 7 проекта са свързани с инвестиции в разкриване на други лекарски практики и диагностични лаборатории. Голям е броят и на желаещите да се занимават с авторемонтни услуги. 16 проекта в тази дейност са допуснати да продължат напред от оценителната комисия. Има и проекти с обществено-социална насоченост. Сред тях, наред с различните лекарски практики, са грижите за деца и за възрастни хора. 3 от продължаващите напред проекти от региона касаят създаване на центрове за дневна грижа за деца, а 4 – домове за възрастни хора. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското стопанство, както и развитие на други видове услуги като счетоводство, доставка на интернет, кариерно развитие. Сред предварително класираните проекти по процедура „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” също има доста разнообразни дейности, които може да бъдат реализирани на територията на областта. Сред тях са създаване и разширяване на дейността на две фабрики за производство на шоколадови изделия – в сатовчанското село Осина и град Разлог. Сред одобрените проекти са и двама кандидати от района на Гоце Делчев, които искат с европейски средства да разширят цеховете си за производство на изделия от камък. На следващ етап от оценката продължават още цехове за производство на обувки в Хаджидимово, за ПВЦ дограма в Гоце Делчев, за мебели в Петрич, за производство на хляб и бетонни изделия.