ОбС-Сапарева баня
  • Разрешителни да черпят от подземното богатство на курорта са внесли видинската фирма „П и М Консултинг” и „Рила Мегатур”

  • Хотелиерите Константин Янев, Анна Янкова и Марио Кирев искат право за прокарване на водопроводи

 

Още двама собственици на хотели в Сапарева баня искат да ползват минерална вода в обектите си. В общината са постъпили искания за издаване на разрешително за водовземане от „П и М Консултинг” АД – Видин и „Рила Мегатур” ООД – Сапарева баня, става ясно от докладна записка на кмета Калин Гелев до Общинския съвет. От  „П и М Консултинг” искат вода със средногодишен дебит 0,08 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно, за срок от 10 години. Дружеството с директори Владимир Илиев, Нелия Каменова и Донка Илиева ще захранва въведени в експлоатация два външни басейна от по 100 куб.м, 20-кубиков детски басейн и джакузи с обем 0,5 куб. м. Хотелът е с 200 места. Искането на „Рила Мегатур” е за 0,17 л/сек. – средногодишен дебит за период от 365 дни годишно, за 5 години. Фирмата с управители Иван Илчев и Борислав Богданов ще разпределя водата във външен басейн от 87,68 куб.м, голям 300-кубиков външен басейн, вътрешен основен басейн с обем 95,85 куб.м, вътрешен детски басейн с кубатура 16,85 куб. м, вътрешен басейн с обем 21,99 куб.м, вътрешен басейн с обем 17,05 куб.м, вътрешен и външен студен басейн с общ обем 9,42 куб.м, външно джакузи с обем 20,82 куб. м и джакузи на кота 7,60 с обем 23,16 куб. м, представляващи част от хотелски комплекс. С други докладни записки се предлага на ЕТ „Константин Янев – Коко Хилс”, „Кедър -7” ЕООД и ЕТ „Марио Кирев – Фрей” – Сапарева баня, да бъде учредено сервитутно право и право на прокарване и/или преминаване на водопровод за минерална вода. Константин Янев е подал иска правото, което ще получи, да е със срок 5 години, Анна Николаевна Янкова, представляваща „Кедър -7” – за 10 години, и Марио Кирев – 5 години. Общинските съветници ще разгледат предложенията на заседанието си в четвъртък (28 март). В дневния ред на сесията са включени 16 докладни. Сред тях са за прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината, приемане на финансов отчет и доклад за дейността на „ВиК Паничище” ЕООД за 2018 г., на Наредба за карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от лица с трайни увреждания или превозващи такива, приемане на доклад за 2018 г. относно изпълнението на общинската дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива, кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020 г., продажба на дървесина по утвърден ценоразпис за физически лица от общинската гора, отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г., отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.