Близо половин милион безвъзмездна помощ осигури община Симитли от Държавен фонд „Земеделие“ за нов физкултурен салон в училището в най-многолюдното село – Крупник. Новото съоръжение ще бъде с капацитет до 140 места, с трибуни и за посетители. Ще се ползва от децата в училището за часовете по физическо възпитание и спорт, както и за провеждане на спортни мероприятия на закрито. Проектът е разписан по всички европейски изисквания и учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Крупник ще се радват на съвсем ново и изключително модерно съоръжение. Проектът е на стойност 487 935.30 лева. Проектът, спечелен от община Симитли, е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР. Договорът за финансиране е сключен с Държавен фонд „Земеделие“.