• Общият бюджет възлиза на 9 368 737.16 лв.

 

Проведе се официалната церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности на Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна. Церемонията започна с отслужване на водосвет, а първата копка направиха кметовете на община Струмяни Емил Илиев, на община Сандански Кирил Котев и на община Кресна Николай Георгиев. Основната цел на проекта е да се достигнат по-високи нива на управление на отпадъците и да се намали вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда в трите общини.

По повод проекта бе направена и пресконференция с представители на МОСВ, директора на РИОСВ-Благоевград Ангел Георгиев, Стоянка Манолева от Басейнова дирекция „Западнобеломорски регион“. Ръководителят на проекта Иван Гюров представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. Общият бюджет възлиза на 9 368 737.16 лв., от които европейско съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие – 6 006 389.33 лв.

Национално съфинансиране от Бюджета на Република България: 1 059951.06 лв. Общинско съфинансиране в размер на 786 894.11 лв. от бюджета на: община Сандански: 666 578.00 лв.; община Кресна: 80 263.20 лв. и община Струмяни: 40 052.91 лв. По проекта ще бъде изградено предприятие, включващо две регионални инсталации. Това е първият подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020“ и първият проект, който стартира официално с „първа копка“.