Назначенията станаха факт след провеждането на конкурс. Те ще работят по проект „Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”. Трудовите медиатори ще обслужват продължително безработни лица. Приоритет за трудовите медиатори ще бъде работата с безработни от ромската общност. След проведения конкурс са избрани и кандидатите – Румен Каптиев, Борислав Каптиев и Джулия Имамова, които ще работят и в сградата на община Сатовча, и на терен. Минималните изисквания, които одобрените кандидати са изпълнили, са: завършено основно образование, принадлежност към местната уязвима етническа общност, владеят езика на общността и са компютърно грамотни. Изборът на трудов медиатор се осъществи на два етапа: разглеждане на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи./БНР