Община Разлог работи ефективно и екологично по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци на община Разлог, област Благоевград“. Основните цели на проекта са закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци, както и гарантиране на екологичното му изпълнение, припомнят от общинския пресцентър. Друга важна цел на проекта е да опази компонентите на околната среда – води, въздух и почви. Количеството извозвани отпадъци до момента е 298 540 куб.м. Основните дейности в обхвата на проекта включват техническа и биологична рекултивация. Техническата рекултивация се състои от изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане; нови отводнителни канали за повърхностни води; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците; тръбна корекция на дерето, както и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото. Биологичната рекултивация ще обхване озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.

Във връзка с проекта община Разлог ще изпълни и оформянето на обслужваща инфраструктура – обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта.

С предвидените рекултивационни мероприятия община Разлог ще осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

 

Please follow and like us: