• Минималната конкурсна цена е 88 183 лв. без ДДС

 

 

Община Дупница обяви процедура по продажба на бившата бензиностанция „Брадърс“ в района на Горна махала. Теренът е с площ 1070 кв.м ведно със сградите. Процедурата е чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

Минималната конкурсна цена в размер на 88 183 лв. (осемдесет и осем хиляди сто осемдесет и три лева) без ДДС. Конкурсната документация се закупува в сградата на община Дупница и е в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева) без ДДС, а депозитът за участие е парична вноска в размер на 10% от минималната конкурсна цена. Срокът за депозиране на офертите за участие в конкурса – до 16,00 часа на предходния ден преди датата на провеждането на конкурса в деловодството на община Дупница.

Самият конкурс ще се проведе в Кръглата зала на община Дупница на 03.10.2019 г. от 14,00 ч.

Please follow and like us: