Административен съд-Благоевград отмени решението на Общински съвет-Гърмен за организация и провеждане на референдум. Делото бе образувано по жалба на областния управител на област Благоевград срещу решение на Общински съвет-Гърмен от 27 август, с което е одобрено предложение на Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум в село Марчево, община Гърмен, за гласуване по въпроса „Против ли сте Общинска администрация-Гърмен и Общински съвет-Гърмен да одобряват ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) с предназначение за жилищно строителство на поземлените имоти, находящи с в масивите 44, 45, 46 и 47, местност Падарката и е определена датата за произвеждане на местния референдум – 13.10.2019 г. (неделя).

По въпроса за референдум в село Марчево, с идентична формулировка, Общински съвет-Гърмен е приел предходно решение, което е отменено от Административен съд-Благоевград, като са дадени указания и е върната преписката на Общинския съвет за ново произнасяне при съобразяване с дадените от съда с мотивите на решението задължителни указания.

Според съдебния състав, при повторното приемане на решение за произвеждане на местен референдум не са спазени задължителните указания. Решението на Общински съвет – Гърмен не съдържа мотиви за това – кои са причините, налагащи произвеждането на референдума по така поставения въпрос, кои конкретни факти и обстоятелства налагат произвеждането, както и не може да се прецени и необходимостта от произвеждане на референдум по посочения въпрос.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Please follow and like us: