Те са с мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние

 

По­ли­ци­я­та раз­с­лед­ва две не­пъл­но­лет­ни мом­че­та от Аф­га­нис­тан да­ли са из­на­си­ли­ли мо­ми­че в цен­тъ­ра на Со­фия. Ин­фор­ма­ци­я­та пот­вър­ди­ха за NOVA от МВР.

От там до­пъл­ни­ха, че има сиг­нал за та­ко­ва де­я­ние, ко­е­то е из­вър­ше­но ми­на­лия втор­ник око­ло по­лу­нощ. По слу­чая е об­ра­зу­ва­но след­с­т­ве­но де­ло, тъй ка­то жер­т­ва­та на по­се­га­тел­с­т­во­то е не­пъл­но­лет­на.

В хо­да на дейс­т­ви­я­та на МВР са за­дър­жа­ни три мом­че­та. По пър­во­на­чал­на ин­фор­ма­ция ед­но от тях са­мо е гле­да­ло как­во вър­шат дру­ги­те. По-къс­но то е ос­во­бо­де­но, а на ос­та­на­ли­те два­ма е на­ло­же­на мяр­ка „над­зор и кон­т­рол от ин­с­пек­тор в Дет­с­ка пе­да­го­ги­чес­ка стая“.

Пос­т­ра­да­ло­то мо­ми­че е нас­та­не­но в Цен­тър за нас­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип. От там от­ка­за­ха да ко­мен­ти­рат те­ма­та с мо­тив, че в мо­мен­та те­че раз­с­лед­ва­не.

Мом­че­та­та от Аф­га­нис­тан твър­дят, че са си пла­ти­ли и ак­тът e бил доб­ро­во­лен. Те все още ня­мат ста­тут на бе­жан­ци.