Правителството се разпореди с имоти на свое заседание в сряда. За нуждите на Гранично полицейско управление – Петрич при Регионална дирекция „Гранична полиция“ – гр. Смолян ще бъдат изградени ремонтна и складова база и техническа инфраструктура. Това ще стане възможно, след като с решение на правителството е разрешено провеждане на процедура за промяна на предназначението на държавен имот с площ 21 282 кв.м в гр. Петрич за „специален обект“. Към момента имотът е предвиден за озеленяване. Съгласно Закона за устройство на територията има възможност за промяна предназначението на територии или на части от тях, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, с цел изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. На терена не е реализирано озеленяване вече години наред.