Васил Маргин

За времето на извънредното положение Общинският съвет (ОбС) в Сапарева баня  да провежда заседанията си от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие, при спазване изискванията за кворум и лично гласуване и да приема решения неприсъствено, предлага председателят Васил Маргин. Докладната записка с предложението е включена в дневния ред на заседанието на съветниците в четвъртък (30 април). За дистанционните заседания ще се изготвя образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения, като общинските съветници ще отбелязват и изписват собственоръчно начина, по който гласуват, и ще се подписват за това. Предвижда се общинските съветници да получават материалите  лично, срещу подпис или на изрично подаден от тях имейл,  в 3 -дневен срок преди вземане на самото неприсъствено решение, което да се взема от всички общински  съветници  на една и съща дата, посочена с получените материалите. Формулярът за неприсъствено решение се връща на председателя на ОбС в 3-дневен срок от вземането на решението. Общински съветник, не върнал формуляра в 3- дневен срок от датата, определена за вземането на решения,  не се включва в кворума за определяне на гласуването. За това следва да се изготви протокол, като не се провеждат дискусии.

Председателят предлага още ОбС да допусне предварително изпълнение на решението, което евентуално ще бъде взето. Предложенията са  с  оглед необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници, налагащото се провеждане на заседания при условията на извънредно положение и защита на особено важни обществени, държавни и общински интереси.

За да се реализира идеята, шефът на местния парламент предлага на колегите си да допълнят Правилника за организацията и дейността на ОбС и отношенията му с общинската администрация.

Юлияна КОЛЧАКОВА