Кметът на Община Белица Радослав Ревански подписа договор с Държавен фонд земеделие.  Проектът цели залесяване на 12.1 ха. гори, пострадали от горски пожари в землището на с. Бабяк, общ. Белица.
В изпълнение на проекта се предвижда презалесяване на 8 подотдела в м. „Чирек“, землището на с. Бабяк.
Ще бъде изготвен график за възлагане на обществените поръчки по ЗОП и съгласно заложените в него срокове ще бъдат разработени тръжни документации и проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на услугите.
Залесителните дейности ще се извършат от изпълнителя съгласно сключения договор, в съответствие с изискванията на ЗОП.
Резултатите от проекта ще доведат до възстановяване на опожарени гори, чрез презалесяване на 12.1 ха. в землището на с. Бабяк с местни видове дървета – бял и черен бор, в резултат на което ще се подобри борбата с промените в климата и ще се увеличи поглъщането на въглерода.