Нов таблетен цех има намерение да строи „Балканфарма Дупница“, съобщават от РИОСВ-София. От фармацевтичното дружество са внесли инвестиционно намерение, с което искат оценка на въздействието върху околната среда на бъдещия таблетен цех №4. Като причина за неговото изграждане е посочено, че компанията се нуждае от увеличаване на капацитета за производство на готови лекарствени форми – таблетки и капсули. Сградата ще бъде с 8058 кв. м застроена площ, разделена на приземен, първи и втори етаж. Чрез мостово съоръжение ще се свързва с цех №2. За помещенията на приземния етаж се предвижда насипно производство. Намеренията за първия етаж са насипно производство и тегловно разпределяне, свързано с производствената зона на съществуващия цех Таблетен 2 (Т 2). На втория ще бъде разположена техническа зона, свързана с техническата зона. Първият и вторият етаж ще са свързани чрез мостово съоръжение с производствена зона на цех Т 2.
Новата сграда ще има оборудване за пренос, смесване, гранулиране на готови съставки във фармацевтични пелети, таблетиране и капсулиране. Ще има също два буферни съда за разтвори – 1 за етанол (около 50 куб. м) и още 1 за изопропонал (отново около 50 куб. м), помпени станции, както и свързващи ги към новия цех тръбопроводи. Ще се изгради и съоръжение за изгаряне на летливи органични вещества от изхвърляния отработен от процеса въздух. Предвидено е и изграждане на 3 колектора – за отвеждане на дъждовни води в река Джерман, за отвеждане на битово-фекални води в градската канализация и отвеждане на химически замърсени води към съществуващо пречиствателно съоръжение.

За въвеждането в експлоатация на новия цех ще бъдат разширени инфраструктурни съоръжения, ако е необходимо според техническия проект: разширение на съществуващия капацитет на компресорната станция в Т 3; топла връзка със съществуващия цех Т 2; разширение на съществуващата и вътрешнозаводска водопроводна мрежа; връзка към парокотелна станция; електрозахранване.
Конструкцията на новата сграда ще бъде от стоманобетонни и стоманени елементи. Фасадните стени ща са тип сандвич панели със степен на пожароустойчивост.

Приземното ниво ще е с площ 2280 кв. м, помещенията ще са с височина 6 м. Ниво 1 ще е със застроена площ 2280 кв.м, а топлата връзка – 212 кв.м и също 6 м височина. Застроената площ  на ниво 2 ще е 2220 кв. м, на топлата връзка – 208 кв. м, а височина на помещенията 5 м. Надниво 2 А – техническа зона за климатичните системи и въздухообработка ще бъде с обща застроена площ 575 кв. м и височина на помещението 4 м.
Относно съоръжението за изгаряне на летливи и органични вещества, при изсушаване на фармацевтичните смеси, ще се отделят малки количества разтворител – етанол или изопропанол. Според предварителните изчисления на дружеството при пълен капацитет на инсталациите годишно в атмосферата биха се отделяли около 1000 т пари от разтворители, получаващи се при изсушаване на фармацевтичните смеси. При тези условия е счетено, че е нужна система за изгаряне на наситените изпарения от сушилните инсталации.

Проектът е в начална фаза и все още не можем да предоставим информация в детайли. Надяваме се възможно най-бързо да стигнем до първа копка, каза Радослава Ганозова – директор „Корпоративни комуникации и брандинг“, в отговор на въпроси относно инвестициите в обекта, новите работни места, които ще се разкрият, и производството в бъдещия цех.

 Юлияна КОЛЧАКОВА