Близо 3 милиона лева получава Симитли за нов инфраструктурен проект

Договор за 100 % безвъзмездна финансова помощ бе подписан в сряда между Апостол Апостолов – кмет на Община Симитли и Зам. Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Ива Иванова по процедура „BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проектът „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“ BG06RDNP001-7.019-0015 предвижда рехабилитация на общински път, който е основна пътна връзка на гр. Симитли и околните села в общината с първокласен път I-1 от републиканската пътна мрежа.

Участъкът от ОТ1 до ОТ178, по плана на гр. Симитли започва от начало на гр. Симитли, завършва след Ж.П. Гара Симитли при връзка с ремонтиран участък от пътя и е с дължина около 2,4 км. Избраният участък е с асфалтова настилка в лошо експлоатационно състояние. Ширината на настилката в този участък e 7,50 м. Поради нарушеното отводняване повърхностните води се задържат по уличното платно, което води до допълнително разрушаване на пътната настилка.

Бюджетът на проекта е на стойност 2 812 577,29 лева, представляваща 100 % от одобрените инвестиционни разходи в проектното предложение на Община Симитли. Проектът е със срок на изпълнение 30 месеца.

Конкретната цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и уличното тяло, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот и подобряване на отводняването.

Изпълнението на проекта ще насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селските райони.

Реализацията на инвестиционния проект ще удовлетвори нуждите от качествен, сигурен и комфортен транспорт, както и ще намали времето за пътуване и ще осигури по-добър и бърз достъп да крайните дестинации за деца, ученици, икономически активни лица, земеделски стопани, предприемачи, инвеститори, служители, туристи и други ползватели на транспортни услуги на територията на гр. Симитли и околните села.