Общинските съветници с девет гласа „за” приеха бюджета на община Долна баня за 2019 г.

Общинските съветници единодушно гласуваха и с девет гласа „за” приеха бюджета на община Долна баня за 2019 г. на редовното си февруарско заседание. Стана ясно, че приходите за годината са в размер на 6 991 085 лева, като приходите от местни дейности са 2 179 125 лева. 24 600 лева е трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата и улиците в общината, а целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности е в размер на 98 500 лева.

Разходите за делегираните от държавата дейности са 4 811 960 лева, за местни дейности са предвидени разходи в размер на 2 098 910 лева. 70 000 лева са предвидените през годината разходи за обезщетения и помощи на нуждаещи се долнобанци по решение на Общинския съвет.

Общата сума на капиталовите разходи за година са в размер на 1 356 840 лева, стана ясно на заседанието.

Общата сума на капиталовите разходи за година са в размер на 1 356 840 лева, от които 1 128 340 лева са собствени бюджетни средства, а 98 500 лева са целевите средства – капиталова субсидия. Те ще се използват за основен ремонт на улиците “Христо Ботев”, “Рилска вода”, “Елин Пелин” и “Бистришка” в частта си при жилищните блокове в рилския град. За основния им ремонт допълнително от бюджета на общината са заложени още 41 500 лева собствени средства. 460 000 лева отново собствени бюджетни средства са предвидени в поименния списък за капиталовите разходи през 2019 г. за основен ремонт на част от уличната водопроводна мрежа на общо двайсет улици. За ремонт на сградата на минералната баня са заложени 20 000 лева, а 10 000 лева са предвидени за закупуване на нови контейнери за отпадъци. С 30 000 лева ще се облагородява и изгражда прилежащата инфраструктура при градинките и парковете в района на Средното училище “Неофит Рилски” и клуба на Сдружението на хората с увреждания “Венетица”. За довършване основния ремонт на сградата на бившата поликлиника за целите на бъдещия модерен медицински център в рилския град в поименния списък за капиталовите разходи е заложена сумата от 70 000 лева. 10 000 лева са предвидени за изграждане на улично осветление в новото село Свети Спас, 10 000 лева са заложени за закупуване на ново оборудване за нуждите в кухнята на Домашния социален патронаж – готварска печка.

525 000 лева собствени бюджетни средства са предвидени за основния ремонт на сградата за нуждите на новия Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора, а пък 55 040 лева за основен ремонт на сградата на Професионалната гимназия “Христо Ботев”.

В поименния списък за капиталовите разходи за настоящата година са предвидени и различни суми за закупуване на различни лицензи, а 2500 лева са заложени за закупуване на оборудване за архива. По 1000 лева субсидия ще получат за подпомагане на дейностите в двата клуба – на пенсионерския клуб “Надежда” и на Сдружението на хората с увреждания “Венетица”, решиха на февруарското заседание местните парламентаристи. Те гласуваха още през тази година да бъдат утвърдени по две бройки за чистач и перач в Детска градина “Юрий Гагарин” и две бройки за хигиенист в Средно училище “Неофит Рилски”.

Спортните клубове, младежките организации и организациите с нестопанска цел в общината ще получат общо 10 000 лева, а местното Народно читалище “Рила – 1898” ще разполага с бюджет от 56 940 лв.