Александър Манолев

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Административен съд – София-град по административното дело срещу Александър Манолев. С него беше потвърден установен от КПКОНПИ конфликт на интереси при бившия зам.-министър на икономиката и бивш член на УС на Държавен фонд „Земеделие“. Върховните магистрати върнаха делото за ново разглеждане от нов състав.

Според касационната инстанция първоинстанционният съд не е преценил всички доказателства по делото и доводите на страните. Според чл. 236, ал. 2 от ГПК към решението си съдът излага мотиви, в които се посочват исканията и възраженията на страните, преценката на доказателствата, фактическите констатации и правните изводи на съда. В мотивите на съдебното решение първоинстанционният съд следва да изложи фактите и обстоятелствата, които е приел за установени въз основа на преценката на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и по вътрешно убеждение. Съобразно приетите за установени обстоятелства, съдът следва да квалифицира фактите и да направи съответните правни изводи, които също следва да бъдат изложени в мотивите на решението. В настоящия случай това не е сторено и съставлява нарушение на съдопроизводствените правила по смисъла на чл. 209 т.3 от АПК. Това е и пречка касационната инстанция да извърши контрол за материална законосъобразност на проверяваното решение.

При новото разглеждане на делото трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства. От ВАС отбелязват, че бланкетното посочване, че Манолев е “имал възможност за оказване на влияние, което се доказвало от последващите действия на контролните органи” приповтаря дословно мотивите на административния орган и не съставлява собствен извод от фактическа и правна страна на съда. Освен това не ставало ясно и кои са тези “всички възможности за упражняване на влияние върху структурни звена в ДФ “Земеделие” и в частност спрямо Регионалния технически инспекторат при Областна дирекция – Благоевград на ДФ “Земеделие” от страна на Манолев.

Решението на ВАС е окончателно.