• ОбС дава 75 000 лв. на медицинския център, 39 000 лв. за празници, 20 000 лв. за помощи, 600 лв. на новородено

В Бобов дол приеха бюджета на общината за 2021 г. Финансовата рамка е в размер на 9 674 563 лв. Приходите за делегирани от държавата дейности са 4 635 113 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности – 4 471 191 лв. Общината има преходен остатък от 2020 година от делегирани от държавата дейности в размер на 163 922 лв. Приходите за местни дейности  и дофинансиране на държавни дейности са в размер на 5 039 450  лв. 529 600 лв. са планираните данъчни и 1 980 111 лв. – неданъчни приходи. Заложени са трансфери за местни дейности в размер на 1 325 200 лв. В това число са: обща изравнителна субсидия в размер на  601 300 лв.; трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 153 700 лв.; целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 570 200лв. (в това число: резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 315 100 лв.; за  капиталови  разходи в размер на 255 100лв.).

Заложени са временни безлихвени заеми в размер на 125 000 лв., в това число: по 3 проекта. „Обучение и заетост“ от 2019 г., по проект „Обучение и заетост на младите хора“, по проект  „Обучение и заетост на младите хора“ от 2018 г.; по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня“, по проект „Патронажна грижа плюс“ и по други проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Във финансовата рамка са заложени операции с финансови активи и пасиви в размер на 675 639 лв. В това число са 159 600 лв. заеми от банки и други лица в страната и 14 455 лв. друго финансиране. Заложен е и друг преходен остатък от 2020 година в размер на 820 784 лв.

Разходите в размер на 9 674 563 лв. са разпределени така: за делегирани от държавата дейности – 4 635 113 лв., част от които резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 7366 лв. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на  делегираните от държавата дейности са предвидени 143 655 лв. За местни дейности – 5 039 450 лв., в това число за резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 415 100 лв.

Приета е предложената програма за капиталовите разходи в размер на 255 100 лв. Утвърдени са разходите за заплати през 2021 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети.

20 000 лв. е заложената сума за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет. Предвидено е отпускане на средства за стимулиране на раждаемостта в общината със сума за всяко живородено дете в размер на 600 лв. – 30 000 лв. За извършване на социални погребални услуги са заложени  3000 лв. Ще има и субсидии за общински футболен клуб „Миньор 2019”– 9000 лв., школа по бокс „РОКИ-2” – 2000 лв., „Медицински център І” ЕООД – 75 000 лв., „Хоспис Бобов дол“ ЕООД – 15 000 лв. Средствата за общинските културни празници са в размер на 39 000 лв.

Разходите за представителни цели на кмета са в размер на 6200 лв., а на председателя на Общински съвет – 3100 лв.

Местният парламент дава съгласие общината да закупи частен имот от 2695 кв. м в с. Мламолово, ползван за път до гробищния парк. Теренът – земеделска земя с начин на трайно ползване – нива, е собственост на наследниците на Георги Цонев. Те са внесли заявления, с които предлагат на община Бобов дол да продадат имота си на цена 650 лв./дка (общо 1751.75 лв.).

С друго решение се дава картбланш за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имот (обект № 22а в центъра на града), за поставяне на преместваем обект за търговска дейност. Мястото е с площ 19.35 кв.м, а първоначалната месечна наемна цена – 32.90 лв., без ДДС.

Със съгласието на местния парламент бившата управителка на общинския хоспис д-р Екатерина Митова ще получи 985,52 лв. Сумата е дължима като част от възнагражденията на лекарката, която от миналата година не е управител на хосписа. Съгласно договора за управление на дружеството, управителят има право на месечно възнаграждение в размер на 2 минимални работни заплати за страната.

Юлияна КОЛЧАКОВА