Югозападният университет „Неофит Рилски“ стартира на 3 септември приема на документи за магистърските програми.  Заявленията се подават при секретарите на съответните факултети до 3 октомври 2018 г., уточняват от вуза.

Сред новите магистърски програми, по които студентите могат да се обучават, са: „Биомедицински системи и технологии“, „Автотехническа експертиза“, „Инженерна безопасност“, „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „Археология“, „Английски език и междукултурно общуване“, „Логистика“, „Гражданско образование“ и „Практическа философия“.

Кандидатите е необходимо да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” или “професионален бакалавър”. Завършилите образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” могат да кандидатстват само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра (в съответствие с изискванията на с чл. 42, ал. 6 от ЗВО).

Документите, които кандидат-магистрите трябва да представят, са:

 

  1. Заявление по образец (закупува се от книжарницата на университета).
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование (титул и приложение). След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
  3. За кандидатите за обучение, субсидирано от държавата, удостоверение от съответното висше училище, че са се обучавали по образователно-квалификационна степен “магистър” в платена форма на обучение.
  4. Такса за административно обслужване – 20.00 лв.
  5. Такса за конкурсен изпит – 30.00 лв. (за програмите “Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение” и “Английски език и антропология на Югоизточна Европа”)
  6. Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър” за всички магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

Повече информация можете да намерите на сайта www.swu.bg.