• Собствениците на незастроени и неизползвани целогодишно имоти подават документи до 31 октомври

Община Сапарева баня съкращава срока за подаване на декларация за освобождаване от такса „смет” на собственици на имоти, които не са застроени или не се ползват през цялата година. Заинтересованите лица и фирми, притежаващи незастроени или неизползвани целогодишно имоти, ще бъдат освобождавани от таксата, ако подадат декларация по образец до 31 октомври на предходната година. Срокът беше  до 31 декември на предходната година. Променя се с изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на общината. Тя бе приета на заседанието на Общинския съвет на 29 октомври и влиза в сила от 1 януари 2021 г. Промяната се налага, за да бъде съобразен общинският нормативен акт със закона, в който срокът е определен до 31 октомври, поясни председателят на местния парламент Васил Маргин.

Приетото решение гласи: „Общински съвет-Сапарева баня приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня, както следва:

  • 1.Изменя чл.43, ал.2 както следва: ”За вилни имоти, собственост на физически лица, неизползвани целогодишно, когато до 31 октомври на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва – за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 100%, за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране не се дължи такса.“
  • 2. Изменя чл.43, ал.3 както следва: „За имоти за обществено обслужване, неизползвани целогодишно, когато до 31 октомври на предходната година е подадена декларация, таксата се определя, както следва – за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 100%, за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране не се дължи такса.“
  • З.Изменя чл.43, ал.5 както следва: „При неизвършване на услугата събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране на фирми на територията на общината и е подадена декларация от тях до 31 октомври на предходната година кметът чрез упълномощено от него лице проверява причините за неизвършване на услугата и излиза с мотивирано становище. При установяване на обективни причини за освобождаване фирмата се освобождава от събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, но заплаща дължимата такса за третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината“.
  • 4.Изменя чл.44, ал.3 както следва: „За обстоятелствата по чл.43, ал.2 и ал.3 заинтересованите лица подават до 31 октомври на предходната година декларация по образец“.

 

Юлияна КОЛЧАКОВА