Учебното заведение получи финансов трансфер по проект за дуалната система на обучение

Гимназията по туризъм “Алеко Константинов” в Банско получи финансов трансфер за оборудване, инструменти, работно облекло, учебна литература, помагала, пособия и други. Те са предназначени за учениците от първи гимназиален етап в дуалната система на обучение, съобщи директорката на гимназията Стефка Христова. С предоставените средства от гимназията е закупено оборудване за ски спорт, ски сервиз и алпинизъм за 26 000 лв., спортно облекло за 2000 лв., учебници и учебни пособия за 1000 лв. Предстои разработване на учебни помагала по професионалното направление “Туризъм” и професията “Планински водач” за 15 000 лв. „И това е само началото, защото от новата учебна година ще продължи работата по проекта и в професията „Хотелиер“.

Така учениците от ГТ “Алеко Константинов“ придобиват нови знания и умения и много възможности за работа в реална работна среда”, споделя Стефка Христова.

Финансовият ресурс е получен в Гимназията по туризъм в Банско по договор за безвъзмездна помощ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – управляващ орган на ОП НОИР, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.