Данък ”недвижими имоти” в Дупница скача с 80%

С близо 80% ще бъде увеличен данъкът върху недвижимите имоти в община Дупница, става ясно от докладна записка, с която се предлага изменение на Наредбата за администриране на местните данъци и такси, публикувана на сайта на общината. Предложението е от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка размерът на налога да стане 2,5 на хиляда върху данъчната оценка, като нарастването е с около 80%. Предложението е мотивирано с непроменянето на данъка за последните 10 години и необходимостта от повече приходи в общинската хазна. Основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху недвижим имот. Направените инвестиционни и текущи разходи за поддръжка и ремонти на общинската собственост и територии за обществено ползване през 2019 г., финансирани от данък „недвижим имот”, са 450 000 лв. за ел. енергия, поддръжка и ремонт на уличното осветление в града и селата, 225 000 лв. – за благоустрояване, основен ремонт и изграждане на улици, тротоари, площадки, паркове, културни обекти, подпорни стени, 47 000 лв. – за изграждане и ремонт на спортни и детски площадки, 218 000 лв. – за ремонти на общинска собственост по кметства и на междуселски пътища. Направените разходи са 940 000 лв., приходите по отчет от данък „недвижими имоти” към 31.10.2019 г. – 500 000 лв., а очакваното изпълнение за 2019 г. около 600 000 лв. Налице е недофинансиране на разходи с приход от данък „недвижими имоти” в размер на 340 000 лв.


Основна част от инвестициите, направени до настоящия момент в общината, са от външно финансиране, но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде ограничено и недостатъчно за постигане на подобни мащабни инвестиции. Изискванията от граждани и фирми относно местни инфраструктурни и други
проблеми в града и една голяма част от нужди по селата се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи. Трябва да се отчете, че съществуват законодателни облекчения и освобождаване от заплащане на данък върху недвижим имот, на определена категория лица и обекти, които не са от компетенцията на Общински съвет да определя, но в същото време са една голяма сума от собствени приходи, които не постъпват в бюджета на общината, пише в докладната.

Стана ясно още, че на територията на община Дупница декларираните недвижими имоти са 31 668, в т.ч. жилищни имоти 27 537 и нежилищни имоти 4131. Постъпленията от този
вид данък, заложени в бюджета за 2019 г., са в размер на 639 146 лв., като към 31.10.2019 г. изпълнението е в размер на 500 000 лв. По данни на Министерството на финансите за 2018 г. община Дупница има събираемост на този вид данък 77.88% на
текущия облог.

Във връзка с местните данъци и такси в сряда кметът Методи Чимев и зам.-кметът Олга Китанова ще дадат пресконференция. Крайното решение по предложението е в ръцете на местния парламент, чието следващо заседание е на 20 декември.