Регионалното депо в Благоевград вече разполага с модерна инфраструктура. Изградените с финансиране по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ инсталации бяха официално открити в м. Текето, землището на село Бучино. Присъстваха представители на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, които ползват услугите на регионалната система за управление на отпадъците. Общата стойност на проекта е 11 945 990.08 лева.

Регионалното депо в Благоевград се сдоби с инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци. Те са изцяло иновативни по отношение на реализирания подход за имплементиране и съчетаване на вече познати технологии, които в тази комбинация са изцяло нова концепция при изпълнението на този тип проекти.

Новооткритата инфраструктура е разположена в сграда на три нива, като в нея за първи път се прилагат три иновации. Компостиращата инсталация е с капацитет 2516 т/годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/годишно. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

В рамките на проекта са закупени и оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.