Александър Александров

Народният представител д-р Александър Александров представи в Народното събрание доклада на парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата човека относно законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
„Комисията по вероизповеданията и правата човека предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта“, отбеляза депутатът и запозна своите колеги в парламента с общата рамка и приоритетите в Бюджет 2019.
Д-р Александров обясни, че законопроектът предвижда бюджет в размер на 3 159 000 лв. за ефективното функциониране на институцията омбудсман на Р. България със 185 000 лв. повече от бюджета за предходната година. За Комисията за защита от дискриминация разчетените разходи са в размер на
2 784 000, с 214 000 лева повече. Отпуснатата субсидия за
вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, е в размер на 5 500 000 лева, с 500 000 лв. повече от бюджет 2018 г. С разпределената субсидия ще бъдат изградени църкви в Букурещ, ЮАР. Хамбург, Одрин и Мадрид, отбеляза той. Народният представител подчерта, че за пръв път тази година са предвидени средства в размер на 40 000 лв. за насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията. На държавната агенция за бежанците при МС бюджетът за 2019 година е планиран в размер на 8 963 800 лв., като в сравнение с
2018 година е увеличен с 463 800 лв.