Община Разлог достави и монтира кухненско оборудване на стойност 35 800 лв. с ДДС в изпълнение на проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на общинско предприятие „Домашен социален патронаж” – гр. Разлог”. Средствата са предоставени от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства в различни направления – за социални помощи, за целеви програми и проекти в областта на социалното включване; за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и други. ОП „Домашен социален патронаж“ в гр. Разлог се сдоби с ново оборудване, а именно: 2 броя печки с 4 газови горелки и електрическа фурна, изработени от неръждаема стомана; 1 брой печка – електрическа с 6 квадратни плочи; 1 брой електрически хокер с нагревателна плоча Ф400; 1 брой миялна машина за тави касетка 54х66 см и 1 брой картофобелачка без носеща рама – капацитет 10 кг на цикъл. Домашният социален патронаж е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в община Разлог. Тя е свързана с потребностите на хора от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социалното обслужване.Основната цел на проекта е подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в община Разлог чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.