Дупнишката фирма „Меридиан“ отново ще чисти снега по пътищата в община Сапарава баня

Дупнишката фирма „Меридиан“ ще чисти от снега пътищата и улиците в община Сапарева баня е пред предстоящата зима. Дружеството е спечелило обявената обществена поръчка с оферта – 89, 52 лв. с ДДС за разчистване на снега от пътното платно и 91, 68 лв.с ДДС – за опесъчаване. Конкурсната комисия е дала комплексна оценка на „Меридиан“ от 90 токи, на базата на което поръчката се възлага. Другите две фирми, включили се в процедурата за възлагане на дейността са отстранени от участие. „Мега инвест холд“ ЕООД е отстранено, тъй като не е представило информация, свързана с удостоверяване на критериите за подбор, а „РКЕМ груп“ ЕООД  – заради представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия, пише в протокола на комисията. Сумата, заложена за снегопочистването, е 120 000 лв. без ДДС /144 000 лв. с ДДС/.

Това евториятпоред сезон, в който „Меридиан“ поема снегопочистването на планинската община.

В обхвата на поръчката са включени дейности по поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия. Поръчката включва почистване от сняг и лед и третиране против заледяване (опесъчаване) на пътните настилки и съоръжения по определени маршрути/участъци/ . Общата дължина на пътищата, които подлежат на зимно поддържане, е 72,45 км, в гр. Сапарева баня и селата Паничище, Сапарево, Овчарци и Ресилово.
Основните дейности за зимно поддържане на пътищата включват почистване от сняг и лед с високо проходима техника и третиране против заледяване (опесъчаване) на общински пътища на територията на общината. При конкретни извънредни или аварийни ситуации общината като възложител може да разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др. по преценка, след съгласуване с изпълнителя. Възложителят може да възлага снегопочистване на пътни участъци извън маршрутите, свързани с конкретни нужди на населението. Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява съгласувано с възложителя, за да се предприемат действия против хлъзгане и обледяване, като се осигурят и създадат нормални условия за движение на МПС при зимни условия. Контролът за изпълнение ще се упражнява от оправомощени представители на общината. Тя може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.Доставката на  материалите за опесъчаване  е задължение на общината.С изпълнение на услугите, включени в обществената поръчка, се предвижда да се постигне подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия, да се създадат условия за по-бързото и гарантирано придвижване по отделните пътни артерии при зимни условия и да се осигури необходимата проходимост по всички артерии, както и достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението – здравни и учебни заведения, квартални търговски обекти, общински и държавни служби и др. Цели се и подобряване на организацията на движение и повишаване безопасността на пътуващите.