Днес 11.07.2018 г. Министерският съвет предприе действия в изпълнение на разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обнародван на 03.07.2018 г. в брой 55 на Държавен вестник.

По закона се предвиждат ремонтите и реконструкциите на язовири и съоръжения към тях – държавна и общинска собственост, могат да се възлагат от търговско дружество със сто процента държавно участие, определено от Министерския съвет. Разпоредбите предвиждат, че списъкът на язовирите, спрямо които ще бъдат предприемани действия, се приема от Министерския съвет по предложения на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и на база на дейността на експертен съвет към търговското дружество. Законът предвижда още и създаването на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което ще е отговорно за комплексното управление на язовири публична и частна държавна собственост. Това ще са предимно язовирите, които общините не могат да стопанисват и управляват. Те ще имат срок от три месеца да вземат решение на общинските съвети за предоставяне на конкретни язовири на държавата. Повечето от язовирите нямат изрядни документи за собственост и процесът по прехвърляне на активите в полза на държавата (държавното предприятие) може да отнеме не малък период от време. Поради това законодателят е преценил, че търговско дружество, определено от Министерския съвет, ще поеме ремонтно-възстановителни дейности.

На днешното заседание на Министерския съвет се взе решение това дружество да бъде „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД). ДКК ЕАД е дружество със сто на сто държавно участие и има капацитет да изпълни предвидените в закона функции, включително чрез своите структури (дъщерни дружества). В структурата на ДКК ЕАД са дружествата „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕООД и „ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ РМ“ ЕООД, които притежават опита и необходимия технически състав за подготовка на инженерингово-инфраструктурни проекти от подобен тип.   ДКК ЕАД вече разполага с експертен съвет, подобен на този, който се изисква от разпоредбите на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Извън горното и в изпълнение на закона, Министерският съвет одобри и списък  на язовирните стени и съоръженията към тях, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. Списъкът е приет по предложение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще бъде допълван в последствие отново на база на предложение на председателя на агенцията. Изготвеният анализ от ДАМТН на база на осъществяване на контролната дейност към 03.07.2018 г. сочи, че на територията на Република България са проверени и са установени 6585 бр. язовири, за които са съставени констативни протоколи. В резултат на извършените проверки е установено, че за 858 бр. язовири са необходими строително-ремонтни мероприятия с цел привеждането им в технически изправно състояние, от които за спешен и авариен ремонт са установени 414 бр.

Констатираните неизправности са във възможно най-широк диапазон по вид, характер и степен на сложност.

  • Най-общо неизправностите се състоят в следното:
  • Свличания и/или ерозиини процеси по въздушния и/или водния откос;
  • Липса или повреда на основните изпускатели;
  • Неизправен бързоток;
  • Нарушена конструктивна сигурност и/или филтрация по язовирната стена;
  • Затлачен отводнителен канал;
  • Неизправен преливник.

За голяма част от язовирите, които имат проблеми, общите неизправности са в съвкупност от цитираните по-горе. Спешната оценка на разходите за дейностите, които трябва да бъдат предприети от цитираните по-горе язовири, е в размер на около 500 млн. лв. Това е причината Министерският съвет да осигури този ресурс за дейността на ДКК ЕАД.

Продължава работата в изпълнение на приетия от Народното събрание и обнародван в държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. В момента се провеждат срещи между ръководството на ДАМТН и областните управители като се прави информационна компания за направени законови промени. Министерството на икономиката е информирало Националното сдружение на общините за сроковете за произнасяне на общинските съвети и кметовете. Изискани са представители от ресорните министерства, които да участват в управителния съвет на Държавно предприятие „„Управление и стопанисване на язовири“. Предприятието следва да бъде структурирано в срока от три месеца, така че да може да поеме управлението на язовири, които ще бъдат предоставяни от общините в полза на държавата.