Европейската комисия прие предложения за възстановяване на увредените екосистеми и връщане на природата в цяла Европа – от земеделските земи и моретата до горите и градската среда. Комисията предлага да се намали употребата на химически пестициди с 50% до 2030 година. Законодателните предложения целят възстановяване на природата до 2050 година.
Всяка държава членка ще трябва да се ангажира с цели за възстановяване на природата в различните екосистеми. До 2030 г. да бъдат обхванати най-малко 20% от сухоземните и морските зони на Европейския съюз с мерки за възстановяване на природата, до 2050 г. – всички екосистеми, които се нуждаят от възстановяване. Мерките за възстановяване на природата са свързани с възвръщане на дивата природа, засаждане на дървета, екологизиране на градовете и инфраструктурата и премахване на замърсяването.
Брюксел е готов да предостави около 100 милиарда евро за разходи за биологично разнообразие, включително възстановяване.

Предложените цели включват:

– Обръщане на тенденцията за намаляване на популациите на пчелите и другите опрашители до 2030 година и увеличаване на техните популации оттам нататък;
– Без нетна загуба на зелени градски площи до 2030 година, увеличение с 5% до 2050 година, най-малко 10% покритие от дървесни корони във всеки европейски град, селище и предградие и нетно увеличение на зеленото пространство, което е интегрирано в сградите и инфраструктурата;
– В селскостопанските екосистеми – цялостно увеличаване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за тревни пеперуди, птици, живеещи върху земеделски земи, органичен въглерод в обработваемите минерални почви и разнообразни особености на ландшафта в земеделската земя;
– Възстановяване и връщане на влажни зони на пресушени торфища, използвани за селскостопански цели и в обекти за добив на торф;
– В горските екосистеми – общо увеличаване на биологичното разнообразие и положителна тенденция за свързаност на горите, изсъхнала дървесина, дял на горите с неравномерна възраст, горски птици и запаси от органичен въглерод;
– Възстановяване на морските местообитания, като например морски треви или дъна на седименти, както и възстановяване на местообитанията на емблематични морски видове като делфини и морски свине, акули и морски птици;
– Премахване на речните бариери, така че до 2030 година поне 25 000 километра реки да бъдат превърнати в свободно течащи реки.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here