Задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца въвеждат наесен преждевременно в община Бобов дол. За да се реализира това намерение, кметът Елза Величкова е внесла докладна записка с искане Общинският съвет (ОбС) да разреши от настоящата 2021/2022 учебна година в градините да се приемат деца на 4 г. В докладната се посочва, че съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и писмо от Националното сдружение на общините на Република България от 2020 г., по решение на общините задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца може да се въведе на територията на общината преди задължителния срок, определен за учебната 2023/2024 г.,

като при въвеждането се ползва комплект безплатни познавателни книжки за обучение и намаление на размера на таксата за обучение на 4-годишните деца.

Детските градини в община Бобов дол са две – „Дружба” с база „Хр. Ботев” и „Миньор”. След проведени анонимни анкети сред родителите на децата в тази възрастова група е установен висок процент на желаещите за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните.

По данни на Сектор ГРАО – Бобов дол родените през 2017 г. деца, живеещи на територията на община Бобов дол, са 57. От тях 32 деца са записани в детските градини, посещаемостта е 95%, за 5% от тях предстои това да се случи, като за целта родителите им са потвърдили желание и готовност.

Детските градини разполагат с достатъчен брой места. Те отговарят на изискванията по наредбите за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, за предучилищното образование, за предучилищното образование и за здравните изисквания към детски градини. Наличните свободни места в детските градини на територията на общината са достатъчни. Педагогически и непедагогически персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран, се казва в докладната.

„Община Бобов дол има условия за осигуряване на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Водещ фактор за постигането на качествено образование е необходимостта то да се предоставя в подходяща среда и форма, отговаряща на индивидуалните потребности, възрастови и личностни особености от по-ранна детска възраст. Възможността 4-годишните деца да бъдат обхванати, обучавани и възпитавани в детска градина е предпоставка за цялостен приобщаващ процес и основа на качествено бъдещо образование. Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава основа за цялостното личностно развитие и осъзнатост на децата по отношение необходимостта от образование и грамотност. По-ранният им контакт с образователните стандарти чрез подходящите педагогически методи, съчетани с игрови дейности, е крачка напред по отношение превенция на рискове като ранно отпадане от образователната система, неграмотност или ниски образователни резултати. Подкрепата, която се предоставя в детските градини, е свързана не само с образователния, но и с възпитателния процес на децата, което изгражда навици, умения, правилен модел на поведение и общуване, които ще допринесат за ранна превенция и коригиране на социални явления като отпадане от училище и поведенчески отклонения”, се посочва като мотив в документа.

Общинският съвет ще вземе решение по предложението на заседание на 26 юли.

Юлияна КОЛЧАКОВА

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here