Зам.-министър Маринов и експерти на МЗХГ на среща със земеделски производители в Кюстендил
  • През 2019 г. в Кюстендилско се стопанисва с 25% повече обработваема земя спрямо началото на програмния период, сочат данните

 

Брутната добавена стойност от аграрния отрасъл в област Кюстендил бележи ръст над 30% спрямо 2014 г., допринасяйки съществено за положителното развитие на икономиката на областта за периода 2014-2018 г. като цяло. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов в рамките на среща в Кюстендил, организирана със съдействието на Звеното за управление на Национална селска мрежа (НСМ). Той уточни, че през 2019 г. в Кюстендилско се стопанисва с 25% повече обработваема земя спрямо началото на програмния период. По думите му зърнените и маслодайните култури заемат около 56% от нея, като площите с маслодайни култури се увеличават с 51% за периода. Значителен ръст бележат площите със зеленчуци и технически култури – съответно над три пъти и около два пъти. “Област Кюстендил е с традиции в отглеждането на трайни насаждения. Всяка пета череша е произведена тук. За последните пет години площите, заети с трайни насаждения, се увеличават с 13%”, каза още заместник-министърът. Той допълни, че през 2019 г. в областта са заявени с 30% повече площи с череши за подпомагане по СЕПП, отколкото през 2014 г. Значително нарастват и заявените площи със сливи – с 67%, и картофи – с 62%.

“За периода 2014-2019 г. земеделските производители в Кюстендилско са получили финансова подкрепа в размер на 162 млн. лв.”, посочи още Чавдар Маринов.

На територията на Кюстендилска област се наблюдава увеличение и в отрасъл “Животновъдство”. За периода 2014 – 2019 г. броят на пчелните семейства нараства над 30%, а на говедата с над 3%. Подкрепата за животните в областта също бележи ръст при заявените за подпомагане говеда – с 32%, и биволи – с 30%, а по-умерен – по схемите за овце майки и кози майки – с 13%.

На събитието експертите на МЗХГ разясниха новите моменти в приемите през 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020), както за инвестиционните, така и за компенсаторните мерки на програмата (агроекология, биологично земеделие, „Натура 2000”, НР1/НР2/НР3, хуманно отношение към животните). Земеделските стопани научиха за новостите в Кампания 2020, както и за новите функционалности на Системата за електронни услуги на Държавен фонд “Земеделие”. Фермерите бяха запознати и с промените в законодателството на сектор „Животновъдство“, както и с възможностите за покриване на новите изисквания за биосигурност, които целевите приеми по следните подмерки на ПРСР 2014-2020 ще предоставят през годината: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“. На повече от 300 стопани се представиха възможностите за подкрепа на пчеларите и лозаро-винарския сектор, които двете нови национални програми предоставят.

Представители от Координационната група за Общата селскостопанска политика след 2020 г. (ОСП), сформирана към МЗХГ, запознаха участниците с хода на преговорния процес на ниво ЕС и предложените от Европейската комисия преходни разпоредби за 2021 г.