В ход са дейностите по рекултивацията на депото за неопасни отпадъци в Перник, съобщиха от общината. Вече се работи по предепониране на отпадъците и доставка на водонепропусклив геотекстил. В рамките на проекта по рекултивация са предвидени дейности по изграждане на газоотвеждаща система, кладенци за контрол на подпочвени води, ретензионен резервоар, натрупване на земни маси, полагане на рекултивиращ слой и биологична рекултивация, създаване на система за мониторинг.

Ще бъдат изградени и кондензационни кладенци, вентилатор за извличане на биогаз и инсталацията за високотемпературното му обезвреждане. Проектът за рекултивация на закритото депо за неопасни отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията му и извън нея. Дейностите подпомагат подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда. Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда. Биологичната рекултивация, която ще се извършва след приключване на техническата, включва работа по създаване на условия за затревяване на цялата площ на обекта. Старото градско сметище е разположено в местността “Маркови егреци” в землището на село Люлин. Тук е генериран по 27 400 т боклук годишно в продължение на 33,5 години.

Техническият проект предвижда рекултивация на 195 дка. Експлоатацията на старото сметище е спряна след влизане в действие на новото регионално депо “Тева”, което поема боклука и на шестте общини в региона./БТА