Sunday, July 14, 2024
HomeРегионБобов долЗелено бъдеще: Водородни системи ще „топят”  разходите за горива на общински сгради...

Зелено бъдеще: Водородни системи ще „топят”  разходите за горива на общински сгради в Бобов дол и Перник

Предвижда се икономия на използваното конвенционално гориво с до 50% и драстично намаляване на вредните емисии

Юлияна КОЛЧАКОВА

Водородни системи, които ще намалят с около 30 % разходите за горива, ще бъдат монтирани на общински сгради в Бобов дол и Перник. Това стана ясно на пресконференция в Бобов дол, свързана с изпълнението на иновативен проект на обща стойност  954 012 лв, със 33 715 лв. съфинанасиране. Частта на община Бобов дол е 316 743 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Част от дейностите по проекта е демонстрация и популяризиране на добри практики за намаляване на емисиите на парникови газове на местно ниво в общините Перник и Бобов дол. Предвижда се да бъде извършена доставка и монтаж на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода към отоплителната система на 2 до 3 общински сгради за всяка една от двете общини Перник и Бобов дол, в зависимост от капацитета на отоплителната система на съответната сграда, необходимия капацитет и технически характеристики на системата за производство на водородно-кислородна смес и наличния финансов ресурс за изпълнение на пилотни мерки в рамките на проекта. Очакваният ефект от реализирането на пилотните мерки е икономия на количеството използвано конвенционално гориво с до 50% и драстично намаляване на вредните емисии, обясни инж. Добринка Василева – началник отдел „ЕППОП” в община Бобов дол, която представи проекта.

„Основните цели, които си поставя проектът е адаптация и смекчаването на климатичните промени. Тези предизвикателства изискват прилагането на политики на местно ниво за намаляване на замърсяването с въглероден двуокис. Съвместният проект на двете общини ще реализира иновативен подход чрез инсталиране на водородни системи директно към отоплителните системи на публичните сгради, което води до значителни икономии на използването на конвенционното гориво и намалява вредните емисии при тяхното изгаряне. Действията, насочени към смекчаване на неблагоприятния ефект от климатичните промени, в голяма степен се определя от международните и европейски ангажименти на страната, а тези за адаптиране към климатичните промени следва да се формират най-вече на национално и местно ниво, като отразяват специфичните приоритети в момента и съответстват на визията за развитие на региона в бъдеще. Община Бобов дол е най-засегнатата в Югозападна България, тъй като поема всички негативни последици. Имаме замърсяване на околната среда, нарушени терени от експлоатацията на въглищата. В тази посока местната власт ще положи усилия за разработване на подобни проекти, които да решават екологичните проблеми”, отбеляза кметът на Бобов дол Елза Величкова.

„Този проект е от изключителна важност за нашите две общини, тъй като преходът вече е в ход и ние трябва да сме готови, за да поемем неговите предизвикателства”, отбеляза  Виргиния Иванова -представител на община Перник и координатор по проекта. Сред официалните гости на представянето бяха още Веселина Господинова – координатор по проекта от „Региоплан”, зам.-областният управител Валентина Караганова, председателят на СРС „Подкрепа” в Дупница Йорданка Германова, служители в общинската администрация и директори на училища и детски градини в Бобов дол.

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular