Национален парк „Рила“ беше първият парк, който сключи договор за финансиране сред всички останали паркове. Това каза по време на встъпителна пресконференция Цветанка Ценова, ръководител в Дирекция „Национален парк „Рила“ по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ 2-ра фаза“, пише „Фокус”. „Хубаво е със стартирането на проекта популяризирането му да не остане висящо във въздуха, а да можем да участваме всички. Считаме, че това е само първата стъпка за реализирането на проекта“, коментира тя. Ръководителят на проекта д-р Стефан Кирилов посочи, че този проект е едно естествено продължение на първия програмен период и първият проект, който са изпълнявали и в рамките на който е трябвало да реализират редица приоритетни дейности, свързани с работата на Дирекция „Национален парк „Рила“. По думите му сред специфичните цели на проекта е подобряването на природозащитното състояние на различни типове природни местообитания като: гори от бяла и черна мура; букови гори; дъбово-габърови гори; мизийски гори от обикновена ела, рило-родопски и старопланински бялборови гори; планински сенокосни ливади; олиготрофни и мезотрофни стоящи води със специфична растителност.