В следващите редове ще намерите информация за правата и обезщетенията, които ви се полагат, когато временно не сте в състояние да работите.

Кога мога да получа обезщетения?

Трудоустрояване е необходимо, когато не можете да изпълнявате работните си задължение заради бременност, заболяване, злополука или професионална болест. Има три вида парични обезщетения при трудоустрояване при временна неработоспособност:

 • За общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
 • За бременност или кърмене;
 • За напреднал етап на лечение ин витро.

Право на обезщетение имате и когато се налага да се грижите за член на семейството или дете, настанено в болница или което има нужда от медицински преглед. Когато личният ви лекар определи, че има необходимост за профилактика и рехабилитация, имате право на парични помощи.

 

Какви са условията, на които трябва да отговоря?

 

За да получите всяко от обезщетенията, трябва да сте осигурен/а за 6 последователни месеца. Няма значение дали осигуровките ви са внесени, или дължими. Това правило не важи, ако уврежданията са в резултат на трудова злополука или професионална болест.

Трудоустрояване

 

 • При заболяване, трудова злополука или професионална болест.

Ако здравословното ви състояние не ви позволява да продължите настоящата си работа, когато има възможност за друга подходяща или същата работа при облекчени условия, но без опасност за здравето ви, тогава имате право да се трудоустроите. Това става по предписание на здравни органи – личен лекар, лекарска консултативна комисия, териториална лекарска комисия или национална лекарска комисия.

 • При бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, или сте в напреднал етап на лечение ин витро и работите неподходяща за състоянието работа, работодателят ви трябва да приспособи временно работното ви място и/или работното време. Ако това не е възможно, работодателят ви трябва да ви премести на друга подходяща работа. Трудоустрояването става по предписание на здравните органи и се оформя с болничен лист. Болничните листове за трудоустрояване се издават от личния ви лекар или от вашия акушер-гинеколог.

 

Грижа за болен член на семейството

Освен условието да сте осигурен/а за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца, трябва да имате и болничен лист, издаден от личния ви лекар или от съответния специалист.

Рехабилитация и профилактика

Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат хората, които са осигурени за майчинство и общо заболяване. Ако не сте осигурен/а, но получавате пенсия за инвалидност, също имате право да ползвате тези помощи. Правото също така е обусловено от решение, което го потвърждава, издадено от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). В случаи, че сте осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имате право на помощи, ако профилактиката и рехабилитацията са необходими заради трудова злополука и професионална болест.

 

На какво имам право и как мога да получа обезщетение?

 

 • Трудоустрояване

Паричните обезщетения се изчисляват на базата на среднодневното ви възнаграждение за период от 18 месеца назад. Ако в рамките на тези 18 месеца сте се осигурявали в друга държава – членка на ЕС, за база се взимат само месеците на осигуряване в България. Обезщетението е равно на разликата между среднодневната заплата на ден за този период и заплатата ви за периода на трудоустрояването.

В брутната заплата влизат само тези възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство. Това са основното трудово възнаграждение, доплащанията по Кодекса на труда за клас, нощен труд, вреден труд, възнагражденията за платени отпуски и др.

Среднодневната заплата след трудоустрояването се изчислява, като полученото през календарен месец се раздели на броя на отработените дни. Дните на платени отпуски се включват в броя на отработените дни. В броя на отработените дни след трудоустрояването не се включват дните на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и на неплатен отпуск. Това не зависи дали тези периоди се зачитат за осигурителен стаж, или не. Ако преди трудоустрояването получавате по-малко от минималната работна заплата (610 лв. за 2020 г.), тогава обезщетенията са в размер на тази разлика. В този случай няма значение каква е заплатата ви след трудоустрояването. Обезщетението се изплаща за времето на трудоустрояването, но за не повече от 6 месеца. Обезщетение за трудоустрояване при бременност се изплаща от деня на трудоустрояването до започване на отпуска поради бременност и раждане. При кърмене обезщетението се изплаща за целия период на трудоустрояването, докато майката кърми. При трудоустрояването заради напреднал етап на лечение ин витро обезщетените се изплаща за не повече от 20 календарни дни.

 

Грижа за болно дете

 

Когато трябва да се грижите за болно дете, имате право на същите обезщетения както при заболяване. Първите 3 работни дни от болничния се покриват от работодателя. Той/тя трябва да ви плати 70% от дневното брутно възнаграждение за месеца, в който сте в болничен. Следващите работни дни се изплащат от НОИ и са в размер 80% от брутната ви заплата.

Сроковете, в които можете да използвате тези обезщетения, са:

 • За дете до 18 години, болно от заразна болест, имате право на обезщетения и отпуск до изтичане на карантината;
 • За болно дете до 3-годишна възраст, настанено в болница заедно с вас, обезщетенията за времето, което сте прекарали в болницата;
 • За здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина, имате право на обезщетения, докато трае карантината.

Рехабилитация и профилактика

 

Имате право на парични помощи за профилактика и рехабилитация веднъж в една календарна година за 10 дни престой. Паричните помощи са за:

 • Средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно. В тях се включват прегледите и изследванията. Освен това цените трябва да са утвърдени от Надзорния съвет на НОИ;
 • Средствата за нощувки по цена, утвърдена от Надзорния съвет на НОИ, без доплащане от ваша страна;
 • Частична помощ за хранене – 7,00 лв. на ден. За деня на постъпване и деня на напускане НОИ заплаща общо 7,00 лв. частична парична помощ за хранене.

За да ползвате паричните помощи за рехабилитация и профилактика, трябва да използвате всички три вида помощи. Вие сами правите резервации за постъпване, за профилактика и рехабилитация. Тогава трябва да разберете и какви са цените, които ще се наложи да доплатите за храна, тъй като НОИ заплаща само определената сума./ec.europa.eu