Калоян Бояджиев ще строи хотелска база в Сапарева баня

sapareva bania

Жители на града и с.Овчарци преотреждат земи, за да вдигат къщи

Инвеститорът Калоян Бояджиев ще строи хотелска база в Сапарева баня. На сесията си в четвъртък Общинският съвет ще вземе решение по докладна записка за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на имот в местността Джермански слог. Бояджиев е подал в общината заявление с искане за извършване на административни услуги, касаещи проекта. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното намерение, е закупен през 2019 година. Предвижда се установяване на зона за обществено обслужване, при спазване пределно следните допустими стойности на показателите за застрояване: височина – 10,00 м / до 3 ет./; плътност на застрояване – 60 %; интензивност на застрояване – Кинт. – 1.8 и минимална озеленена площ – 20%. Ще трябва да се определят и ограничителните линии на застрояване в имота.
На заседанието на 30 март местният парламент ще вземе решение по още две докладни, касаещи смяна на статута на земеделски земи. Единият имот е в местността Ридо в село Овчарци, другият – в местността Света вода в Сапарева баня.
Исканото преотреждане на терените е с цел изграждане на жилищни сгради. Виктор Киров има намерение да строи къща в родното си Овчарци, а Росен Палев и Камелия Палева – в Сапарева баня.

Общинските съветници ще се произнесат и по предложение за одобрение на проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Сапарева баня в обхвата на поземлен имот в Ресилово. Мястото е в местността Киризлъко, където дупничанинът Кирил Лондрев иска да се установи жилищна устройствена зона с малка височина и плътност.

В дневния ред на предстоящото заседание на ОбС са 18 докладни записки. Сред тях са предложения за приемане на: Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сапарева баня; планиране на социалните услуги на общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет на база на анализ на потребностите от социални услуги на територията на общината; общинска програма за закрила на детето за 2023 г.; учредяване на право на прокарване и/или преминаване на отклонение за електрозахранване през поземлен имот с цел външно електрозахранване на Къща за гости „Ася“.