Wednesday, July 17, 2024
HomeАктуално от днесКметът на Дупница Методи Чимев отърва 1000 лв. глоба на АДФ

Кметът на Дупница Методи Чимев отърва 1000 лв. глоба на АДФ

 

 Съдия Мая Гиздова свали санкцията заради по-голяма вноска по плащането на общинския дълг през 2013 г.

02-01 metodi chimev
Методи Чимев

Кметът на община Дупница Методи  Чимев отърва солена глоба. Районният съд в града отмени като незаконосъобразно административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, наложено на градоначалника от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФ) – гр.София, във връзка със Закона за публичните финанси и погасяването на общинския дълг.

188-04-02 maq-gizdova
Мая Гиздова

При проверка на служители на АДФ през 2014 г. е установено, че в качеството си на кмет на общината и първостепенен разпоредител с бюджета Чимев е извършил плащания по общинския дълг в размер на 4 352 265.20 лева. Те след приспадане на плащанията по Фонд ФЛАГ ЕАД и ПУДООС са в общ размер на 743 765.87 лева, възлизат на 3 608 499.33 лева и надвишават нормативно определения годишен размер 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на община Дупница, които са 8 193 513 лева, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси в размер на 1 229 026.95 лева. Превишението е в общ размер на 2 379 472.38 лева, или с 29% в повече извършени плащания от нормативно определените 15%, съгласно отчета за изпълнение на бюджета към 31.1.22013 г. За констатираното нарушение на 9.09.2015 г. е бил съставен акт на градоначалника за установяване на административно нарушение.

Издадено е и наказателно постановление, атакувано от кмета чрез жалба в съда.

В хода на съдебното следствие е установено, че съставителят на акта неправилно е приложил закона, ангажирайки административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Тази норма предвижда административнонаказателна отговорност за виновни длъжностни лица, упражняващи инспекционна дейност по ЗДФИ, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол.

Разпоредбата от ЗДФИ се отнася до неправомерна дейност на виновни длъжностни лица, упражняващи инспекционна дейност, както и такива, които работят по граждански договори за управление и контрол. Кметът на община, в частност  кметът на община Дупница, е орган на изпълнителната власт в общината, избран пряко от населението, поради което не може да бъде субект на отговорност по ЗДФИ. Отделно от това съдът намира, че неправилно е  определена и посочената за нарушена административнонаказателна разпоредба. Освен това отделно никъде в акта и наказателното постановление не е посочена датата, на която през 2014 г. съставителят на акта е приел, че е допуснато превишаване на дълга. Сред установените от съдия Мая Гиздова съществени процесуални нарушения са липса на точно, коректно и ясно описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и на доказателствата, които го потвърждават. Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд -Кюстендил.

RELATED ARTICLES

Most Popular