Кметът на Дупница Методи Чимев отърва 1000 лв. глоба на АДФ

 

 Съдия Мая Гиздова свали санкцията заради по-голяма вноска по плащането на общинския дълг през 2013 г.

02-01 metodi chimev
Методи Чимев

Кметът на община Дупница Методи  Чимев отърва солена глоба. Районният съд в града отмени като незаконосъобразно административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева, наложено на градоначалника от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФ) – гр.София, във връзка със Закона за публичните финанси и погасяването на общинския дълг.

188-04-02 maq-gizdova
Мая Гиздова

При проверка на служители на АДФ през 2014 г. е установено, че в качеството си на кмет на общината и първостепенен разпоредител с бюджета Чимев е извършил плащания по общинския дълг в размер на 4 352 265.20 лева. Те след приспадане на плащанията по Фонд ФЛАГ ЕАД и ПУДООС са в общ размер на 743 765.87 лева, възлизат на 3 608 499.33 лева и надвишават нормативно определения годишен размер 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на община Дупница, които са 8 193 513 лева, съгласно чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси в размер на 1 229 026.95 лева. Превишението е в общ размер на 2 379 472.38 лева, или с 29% в повече извършени плащания от нормативно определените 15%, съгласно отчета за изпълнение на бюджета към 31.1.22013 г. За констатираното нарушение на 9.09.2015 г. е бил съставен акт на градоначалника за установяване на административно нарушение.

Издадено е и наказателно постановление, атакувано от кмета чрез жалба в съда.

В хода на съдебното следствие е установено, че съставителят на акта неправилно е приложил закона, ангажирайки административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Тази норма предвижда административнонаказателна отговорност за виновни длъжностни лица, упражняващи инспекционна дейност по ЗДФИ, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол.

Разпоредбата от ЗДФИ се отнася до неправомерна дейност на виновни длъжностни лица, упражняващи инспекционна дейност, както и такива, които работят по граждански договори за управление и контрол. Кметът на община, в частност  кметът на община Дупница, е орган на изпълнителната власт в общината, избран пряко от населението, поради което не може да бъде субект на отговорност по ЗДФИ. Отделно от това съдът намира, че неправилно е  определена и посочената за нарушена административнонаказателна разпоредба. Освен това отделно никъде в акта и наказателното постановление не е посочена датата, на която през 2014 г. съставителят на акта е приел, че е допуснато превишаване на дълга. Сред установените от съдия Мая Гиздова съществени процесуални нарушения са липса на точно, коректно и ясно описание на обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и на доказателствата, които го потвърждават. Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд -Кюстендил.