КПКОНПИ глоби с по 5000 лв. съветниците Кр. Роячки и Гергана Янчева за конфликт на интереси в Благоевград

Красимир Роячки

Вместо да си направят отвод, двамата са гласували за намаляване на наеми на общински имоти в интерес на роднини

КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Благоевград, съобщиха от антикорупционната комисия.
На 22 декември 2020 г. Общинският съвет в града е приел решение, с което, с оглед епидемиологичната обстановка, за определен период от време се освобождават от заплащане на вноски наемателите на някои общински имоти – заведения за хранене, а месечните наеми на други обекти – открити площи пред такива заведения, се намаляват.
Предложението на кмета на общината за това е било докладвано на заседанието на Общинския съвет от Красимир Роячки, в качеството му на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, и е прието от общинските съветници, като „за“ е гласувал и самият Роячки.
Към момента на приемане на това решение „Роячки“ ЕООД е наемател по два договора с община Благоевград – за открита площ от 60 кв. м за поставяне на маси пред заведение за хранене на пл. „Г. Измирлиев“ в града и на открита площ от 74 кв. м със същото предназначение на пл. „Македония“.

Гергана Янчева

Дружеството наемател е с едноличен собственик и управител майката на съпругата на Красимир Роячки, като преди това е било притежавано от самите тях. При сключване на посочените наемни договори с община Благоевград „Роячки“ ЕООД е било представлявано от съпругата на общинския съветник.
Комисията приема, че гласувайки на 22 декември 2020 г. за намаляване на дължимите наеми, Красимир Роячки, вместо да се отведе, е действал в частен интерес – на майката на неговата съпруга, собственик на ЕООД, което преди това е било и негова собственост. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

Подобно решение – за намаляване на размера на месечния наем по отношение на договори за общински имоти, наети с търговска цел, Общински съвет-Благоевград е приел и на 13 ноември 2020 г.
„За“ е гласувала и общинският съветник Гергана Янчева. Решението касае и майката на съпруга й – едноличен търговец, която наема още от 1997 г. общински терен, на който е изграден временен търговски обект от 72 кв.м. Янчева, като общински съветник, е реализирала конфликт на интереси, като, вместо да се отведе, е участвала в приемането на решение, което облагодетелства и свързано с нея лице. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв.