ОбС решава за продажбата на два имота в Паничище

Кубрат Пулев чака картбланш от общината, за да снабди с минерална вода къщата си за гости в Сапарева баня. На заседание на 29 юли общинските съветници ще разгледат докладна записка на кмета Калин Гелев, с която се предлага да бъде издадено разрешително за водовземане от минерална вода на „АС ДИ АЛ” ЕООД -Дупница, с управител Аксения Кацова. Фирмата е внесла заявление в общинската администрация, с което иска средно до 4,27   л/сек. вода на денонощие (до 1555,63    куб.м/годишно) за захранване на един басейн с обем около 108 кубика,  представляващ част от обект „Басейн към къща за гости Кубрат”, става ясно от предложението.

Общинският съвет  ще трябва да се произнесе и по предложения за продажбата на два имота в с. Паничище чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Терените са частна общинска собственост и към тях е заявен интерес. Образувани са чрез разделяне на парцел с обща площ 8,485 дка на 4 самостоятелни парцела, 3 от които по 2 дка и един – 2,243 дка. Предлага се местният парламент да приеме пазарната оценка за целия имот от 145 360 лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител. Общинските съветници ще определят размера на началната тръжна цена за наддаване.

Местният парламент ще реши и дали да бъде одобрено задание  за проектиране, за  възлагане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в местността Прогона в Сапарева баня. В общината е постъпило заявление от „Шарлот“ ЕООД с искане промяна предназначението на земеделска  земя за неземеделски нужди. От докладната става ясно, че намеренията на фирмата с управител Иван Динев са да установи жилищна устройствена зона с малка височина и плътност.

В дневния ред на сесията са включени и докладни, касаещи отдаване под наем на земеделски земи, ползване на дървесина от общинската гора. Ще бъдат разгледани и отчетите за изпълнението на сборния бюджет, за изпълнението на средствата от ЕС, на чуждите средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг, както и отчетът за дейността на Общинския съвет.

.Юлияна КОЛЧАКОВА