Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамовa, заедно с кмета на Перник Вяра Церовска и зам.кметът инж.Владислав Караилиев, прерязаха лентата на обновената сграда на община Перник и областната администрация в церемония по официално откриване на обекта. Сградата придоби изцяло нов облик по проект „Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация”, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

„За мен е удволствие да присъствам на финализирането на проекта на най-голямата административна сграда, в която се помещават 7 институции“, посочи кметът Вяра Церовска. Тя благодари на министър Аврамова, че винаги оказва помощ в изграждането на всички проекти .
„Освен, че е подобрена функционалността на административната сграда, в този проект има нещо по-иновативно и това са фотоволтаици, монтирани на покрива, които ще намалят потреблението на ел. енергия. Поздравявам екипа на Общината за поредната придобивка и успех на останалите проекти ,по които работим, така че Перник да бъде много по-добро място за живеене“, заяви от своя страна министър Аврамова.


Непосредствено преди церемонията по официално откриване на обекта беше проведена и заключителна пресконференция, на която ръководителят на проекта инж. Владислав Караилиев представи постигнатите резултати от изпълнението на проекта. 

Главната цел е увеличаване на експлоатационната годност на сградата чрез основен ремонт, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на подходяща рентабилна и енергоефективна инфраструктура, спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентоспособността на градския ареал на Община Перник.

 

Изпълнени строителни и монтажни дейности:

  • топлоизолация по фасадните стени на цялата сграда
  • ремонт и топлоизолация на покрива
  • 3 фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствени нужди
  • нова PVC дограма
  • ремонтирани отоплителна и водопроводна инсталации
  • ново енергоспестяващо осветление
  • пожароизвестителна система
  • мълниезащитна и заземителна инсталация
  • съпътстващи мерки, допринасящи за постигане на клас “А” на енергопотребление и повече от 60% енергийни спестявания.

Сградата е с разгъната застроена площ 11 410, 66 кв., а общата стойност на проекта е 2 853 505,74 лева, от които 2 425 479,88 лева европейско и 428 025,86 лева национално съфинансиране. Проектът се реализира в рамките на две години от 20 март 2017г. до 20.03.2019г.

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0005-C01 “Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Община Перник и Областна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..