Общинските съветници дадоха съгласие за маломерни и слети паралелки в СУ “Св. св. Кирил и Методий” и селата Дрен и Гълъбник

Да се създаде Консултативен младежки съвет към кмета на община Радомир, гласува Общински съвет – Радомир на свое закрито заседание. Съветът ще има за цел да подпомага общинската администрация в областта на организирането, координирането и реализирането на младежките политики. Съветът ще подпомага кмета на общината при вземането на управленски решения. Органът ще изразява мнението на широк спектър млади хора от общината след предварително проучване на мненията, желанията и интересите им. В обхвата на неговата дейност ще се включва обсъждането на предложения на общинската администрация, свързани с дейности с участието на младежи, финансиране на младежки проекти и дейности, участие в обществени структури и комисии, доброволчески дейности и др.

Консултативният младежки съвет се учредява за срок от 4 години, а той ще осъществява срещи и консултации с младежки организации и групи млади хора на възраст от 15 до 29 години. В състава му ще влизат до 13 членове, приеха още съветниците. В него ще влизат един представител на постоянната комисия, занимаваща се с младежки дейности и спорт в Общински съвет – Радомир, един представител на дирекция ФАПО в общинската администрация, както и до трима представители от ученическите съвети на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, ПГТ “Юрий Гагарин” и ТПГ “Никола Вапцаров” в Радомир.

“Хубаво е енергията на младите хора да се канализира в посока на участието им в младежки дейности. Уверявам младежите в община Радомир, че ще се допитваме до тяхното мнение, когато обсъждаме въпроси, които ги касаят. Отправям и апел към младите хора да вземат дейно участие и да бъдат по-активни в обсъждането на въпроси, касаещи младежките политики в рамките на провежданата от Консултативния младежки съвет дейност”, заяви по повод приетото решение Антонио Антонов, председател на комисията, занимаваща се с младежки дейности и спорт в Общински съвет – Радомир.

На заседанието общинските съветници в Радомир дадоха съгласие за формирането на маломерни и слети паралелки в ОУ “Христо Ботев” – село Дрен, ОУ “Христо Ботев” – село Гълъбник и СУ “Св. св. Кирил и Методий”. Приета бе и докладна на кмета Пламен Алексиев за състоянието на образователната система в общината и готовността за започване на новата учебна година.

Местните парламентаристи одобриха и задание за изработване на ПУП за довеждащ водопровод Ф 400 мм за Радомир от изравнителна шахта 25 куб.м след ПС “Опалово” в землището на село Друган до НВ 3000 куб. м за ниска зона на града. Целта е новите трасета да не засягат частни имоти, а само терени публична общинска собственост.