Георги Станимиров вече не е част от петричкия тим

С тренировка в понеделникследобяднапомощниятеренна НСБ „ЦарСамуил“стартираподготвителнатаседмицазафутболиститеотмъжкияотборна ОФК Беласица. Не е веченаразположениенатреньорскиящабГеоргиСтанимиров, койтов  понеделниксеразделиповзаимносъгласие с клуба.

Въввторниктреньорскиятщабщепроведедвезанимания. В срядамъжкиятотборнаБеласицащегостува в РепубликаСевернаМакедониянаелитниятамошентимБеласица(Струмица)законтроленмач. Уточнено е срещатадасеиграеот 15,00 ч.българсковреме.

Вчетвъртък, 2 февруари, отбор, съставенотфутболисти,неигралипоразличнипричинидомомента, както и талантиот ДЮШ наклуба, щедомакинстванатретодивизионнияБанскоотедноименнияград. Допълнителнощебъдатуточненичасът и мястотозаигразатазиконтрола.

В краянаизминалатаседмицауправителятна ОФК БеласицаИвайлоХаджигаевприсъстванатрадиционенсеминар, касаещлицензиранетонаклубоветеотпрофесионалнияфутбол. Събитието се състояведнаотзалитена НСБ „Бояна“. Присъствахапредставителинаклубовете, участници в Ефбет и Вторапрофесионалналига. Отстранана БФС присъствахаизпълнителниятдиректорБориславПопов, бившиятзам. изпълнителендиректор и отговорникзапървенства и турнириАнтонПопов, НеделчоМихайлов-шефна СКТ, ГеоргиЛалев-мениджърналицензионнатакомисия,и ВалентинЧакъров-директорнапървенства и турнири в БФС. Срокътзаподаваненадокументитезаполучаваненалиценззафутболната 2023/2024 годинае 28 февруари 2023 г. Срокътзаподаваненафинансовитекритериие 31 март 2023 г., стана ясно по време на срещата. Обдъсени бяха инеобходимитедействия и меркипоотношениенаизпълнениенаминималнитекритериизаполучаваненалиценззаучастие в първенствата и турниритена УЕФА и БФС.

Усиленаработакипи в моментанастадион„ЦарСамуил“ в Петрич. Доизравнявасетеренът. С нетърпениесеочаквазасяванетонасемената и появяванетонатревнотопокритие.

Ташко СУЛЬОТОВ