Tuesday, July 23, 2024
HomeРегионСамоковНад 9, 4 млн. лв. ще струват сметосъбирането, сметоизвозването и зимната поддръжка...

Над 9, 4 млн. лв. ще струват сметосъбирането, сметоизвозването и зимната поддръжка на община Самоков

Над 9, 4 млн. лв. ще струват сметосъбирането, сметоизвозването и зимната поддръжка на община Самоков в предстоящите 3 г. Общината в рилския град търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа на населените места /град Самоков, к.к. Боровец и селата/ в общината. Обявена е обществена поръчкана стойност 9 440 680 лв. без ДДС. Тя касае събиране и транспортиране на отпадъци, генерирани от жилищни и нежилищни имоти във всички населени места на общината, включително и курортите Боровец и Мальовица, вилните зони. Спечелилият трябва да извозва отпадъците до регионален център за управление на отпадъците. Изпълнителят  се ангажира да събира и транспортира битови отпадъци, получаващи се в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.  Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, които по своето естество и състав са подобни на битовите отпадъци. Тези отпадъци могат да се събират в съдове с различен обем – от 0,03 куб.м, 0,11 куб.м, 0,24 куб.м, 1,1 куб.м до 4 – 4,3 куб.м. Включени са и други отпадъци. В това число са: отпадъци, оставени в непосредствена близост до съдовете за битови отпадъци, които не са едрогабаритни или строителни отпадъци – събират се и се транспортират при ежедневното почистване около съдовете; биоразградими отпадъци; сгурия, оставена в близост до съдовете за битови отпадъци – появява се сезонно от отоплението на домакинствата на твърдо гориво.

Ще се събират и: улична смет, образувана по тротоарните и уличните площи, главно в централната част на населените места, пред административни и обществени сгради; едрогабаритни неспецифични/обемисти отпадъци – появяват се периодично при масови акции на населението за почистване на сгради и квартални пространства или инцидентно. Събирането и транспортирането им се извършва организирано при масови акции и по сигнал при случайното им появяване след одобрена писмена заявка от общината.

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и др. общинска собственост

включва метене, уборка, премахване на отпадъците, намиращи се на площи общинска собственост и извън местата на съдовете за събиране на битови отпадъци; миене.

Метенето ще се извършва ръчно и машинно – със специализирани автометачни автомобили, по график. Миенето се прилага за почистване на тротоарни, улични и други обществени площи след одобрена писмена заявка от общината. Мият се териториите за обществено ползване – улици, булеварди, тротоари, площади и др. Миенето се извършва ръчно и машинно. Отпадъците от миенето се извозват до депото в деня на миенето. През зимния период, когато липсват условия за почистване на улиците от отпадъци, при натрупан сняг и лед, се почистват тротоарите на съответните улици и булеварди, площадите, алеите и пешеходните зони след писмена заявка от общината.

Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци се извършва при възлагане. Зимното поддържане на улиците и булевардите в града има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Това се постига чрез изпълнение на: снегопочистване; разпръскване, обработка и прибутване на третираните участъци от уличните платна, плошади и алеи с калциеви соли и/или магнезиеви соли – основно се извършва на територията на града, разпръскване, обработка и прибутване на третираните участъци от пътните платна със солопясъчна смес – при състав сол/пясък; натоварване и извозване на сняг – след одобрена писмена заявка от общината; натоварване и извозване на сняг – след одобрена писмена заявка от общината.

Натоварване и извозване на сняг на разстояние 2 км от населените места – гр. Самоков и к. к. Боровец ще се извършва след писмена заявка от общината.

Дезинфекция на съдове за битови отпадъцище се извършва ежегодно, при възлагане, по населени места.Общото количество отпадъци от територията на община Самоков за периода 1 януари -31 декември 2023г. е 16987 тона. Прогнозното количеството битови отпадъци, генерирани от населението на общинаСамоков възлиза на около 15 хил. тона/годишно, посочено е в документите.Оферти или заявления за участиеможе да се подаватдо 15 юли, а отварянето им е на 16 юли. Датата на отваряне на ценовите предложения предстои да бъде обявена.

Със спечелилия процедурата ще бъде сключен договор за изпълнение със срок 36 (тридесет и шест) месеца, с възможност за удължаване с още 12 (дванадесет) месеца.

RELATED ARTICLES

Most Popular