Съдиите в града имат много добра подготовка и изготвят качествени съдебни актове, каза председателят Иван Димитров

Намаление на общия брой постъпили наказателни, граждански и административни дела през 2020 г. отчитат от Районен съд – Дупница спрямо предходните години. За 2020 година са постъпили 3540 дела в съда, или със 716 по-малко в сравнение с 2019 г. и с 895 по-малко в сравнение с 2018 г.

Общият брой на разглежданите наказателни и граждански дела в Районен съд – Дупница през 2020 г. е бил 4163 бр. Приключени са общо 3632 бр. дела, от които 2344 бр. граждански и 1288 бр. наказателни дела, или 87,24% от общо разгледаните.

През 2020 г. от инстанционен контрол (въззивен и касационен) са върнати общо 424 бр. дела – 269 бр. наказателни и 155 бр. граждански дела. От тях 62,50% са потвърдени изцяло; 20,28% са отменени и 9,91% са изменени.

„От анализа на горните данни може да бъде направен извод, че съдиите от Районен съд – Дупница имат много добра правна подготовка и изготвят качествени съдебни актове. И в двете отделения преобладават потвърдените актове от горните инстанции“, коментира председателят на РС-Дупница съдия Иван Димитров.

 

През 2020 г. за поредна година съдиите от Районен съд-Дупница работеха в намален състав. По щатно разписание са предвидени 11 щатни бройки за съдии, като двама съдии са командировани в други съдилища и поради това целогодишно в съда работиха 9 съдии.

През 2020 г. в Районен съд – Дупница са разгледани общо 1585 бр. наказателни дела, от които 1268 бр. новообразувани и 317 бр. останали несвършени от предходен период. Сравнителният анализ на последните три години сочи известен спад на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността и в броя новообразувани дела за общоопасни престъпления. Сходни с досегашните са постъпленията при делата за документни престъпления, престъпленията против личността и против брака, семейството и младежта, както и при делата за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Анализът на постановените присъди сочи, че и през настоящата отчетна година се запазва тенденцията за най-голям дял на постановените присъди за общоопасни престъпления (най-вече в транспорта), следвани от присъдите за престъпления срещу собствеността. Известно намаление е налице при постановените присъди за престъпления против личността (16 бр. при 33 бр. за 2019 г.), увеличение при присъдите за престъпления против брака, семейството и младежта (21 бр. при 11 бр. за 2019 г.); съществено намаление при присъдите за престъпления против стопанството (8  бр. при 19 бр. за 2019 г.).

През 2020 г. броят на лицата с наложено наказание (по НОХД, НЧХД и 78а НК) е 292 бр., а 8 бр. лица са оправдани. От осъдените лица пет са били непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода” до три години е наложено на 180 лица. На 4 лица е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от три до петнадесет години. На 23 лица е наложено наказание „глоба”. На 52 лица е наложено наказание „пробация” и на 10 лица са наложени други наказания. На 24 лица са наложени административни наказания „глоба“ по реда на чл.78а НК.

През отчетната 2020 г. са образувани 373 бр. дела от административно-наказателен характер. От тях най-голям е броят са делата по ЗДвП – 231 бр. при 244 бр. за 2019 г., следвани от тези срещу административни актове на НАП – 18 бр. и по ЗМВР – 10 бр.

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2020 г. е 2579. От тях новообразувани са 2273 бр., а несвършени от предходен период са 306 бр. Налице е увеличение в образуваните производства по Семейния кодекс (290 бр. при 257 бр. през 2019 г. и 315 бр. през 2018 г.), увеличение за поредна година на образуваните дела по облигационни искове, които са 114 бр. при 93 бр. за 2019 г. и 72 бр. за 2018 г. Исковите производства по Кодекса на труда и делбените производства се запазват на сходно ниво. Независимо от въведените за част от отчетния период противоепидемични мерки, довели до известни ограничения в придвижването и осъществяване на трудова дейност от дома при част от заетите, не е налице ръст при делата по Закона за защита от домашното насилие: 25 бр. за 2020 г. при 27 бр. за 2019 г. и 55 бр. за 2018 г.