ОбС прие предложението на Ивайло Златанов първа възрастова група в детски градини да може да се сформира с по-голям брой деца

Злата Ризова: Ще оспорвам всяко едно гласуване, тъй като предложението ми за таксите в детските градини не е минало през комисии и не е разгледано

Прегласуването е несправедливо. Не виждам логика в този протест, каза Румен Калайджиев, който нашега предложи заради забавянето съветниците да бъдат почерпени с кафе и геврек

 

Първа възрастова група в общинските детски градини ще може да се сформира с по-голям от определения брой деца за учебната 2018/2019 г., решиха общинските съветници в Благоевград на заседанието си на 29 юни.

Съветничката Злата Ризова оспорва всички гласувания, тъй като предложението й за таксите в детските градини отпреди 4 месеца не се разглежда

Предложението, което от трибуната  направи председателят на комисията по образованието Ивайло Златанов, цели улесняване на родителите, желаещи децата им да посещават конкретно детско заведение. Изменението позволява  броят на децата в първа възрастова група да може да достигне 29. Увеличаването на броя в група ще осигури прием на децата, подлежащи на записване в детско заведение, съгласно закона, които заради липса на свободни места същевременно са извън системата на детските заведения.

Общинските съветници приеха всички предложения без дебати

Стана ясно, че в момента в община Благоевград има 13 детски градини, с 28 свободни места.Установено е, че средната месечна посещаемост през последната учебна година е около 17 деца в група, което означава, че завишеният брой на приетите няма да претоварва материално-техническите и педагогическите възможности на детските градини.

На юнската сесия на местния парламент общинската съветничка Злата Ризова алармира, че ще оспорва всяко едно гласуване, тъй като внесеното от нея предложение за таксите в детските градини не е минало през комисии и не е разгледано. „Вече 4 месеца няма становище”, каза съветничката. Ризова настоя да се изкаже извън дневния ред, заради което влезе в спор с председателя на ОбС Радослав Тасков, който заяви, че тя няма право на изказване.

След справка с правилника се оказа, че чл.73., ал. 6 гласи, че „ Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на политическите представени групи съветници или на техни заместници, ако я поискат извън въпросите по дневния ред, изказванията са до 5 минути, такова право имат и съветниците, които не членуват в група“. Така Злата Ризова получи правото си на изказване, а след това спази обещанието си и оспорва всяко едно гласуване. Това доведе до негодуване на част от общинските съветници, тъй като забавяше процеса. „Прегласуването е несправедливо. Не виждам логика в този протест. Не е коректно”, каза Румен Калайджиев, който нашега предложи заради забавянето общинските съветници да бъдат почерпени с кафе и геврек.

Поредната сесия на благоевградския парламент премина спокойно. Без дебати бяха одобрени всички точки от дневния ред.С 25 гласа „за“, 3 „против“ и 8 „въздържал се“ съветниците приеха годишния отчет за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма на община Благоевград, сметките за средства от Европейския съюз, състоянието на общинския дълг и друга отчетна информация за 2017 година. Одобрена бе и докладната записка за поемане на краткосрочен дълг в полза на местната общност от община Благоевград за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз. Предложението касае взимането на кредит за 1 година за покриване на междинните разходите по започнати проекти по оперативни програми, до тяхната верификация и получаване на средствата от крайните плащания.

Съветниците взеха и решение относно изменение и допълнение на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на община Благоевград. Предложението е за допълване на разпоредбата на чл. 19а, ал. 17, т. 1, като добавя нова подточка с текст „Паркинг на ул. „Свобода Бъчварова“ № 4, между О.Т. 128, О.Т. 129 и О.Т. 131, състоящ се от 7 броя паркоместа“. Те се намират при Първо общежитие на Американския университет и ще бъдат отдадени под наем на университета, по молба на президента на АУБ.

С друго решение бе одобрено предложението относно предоставяне на права на кмета на община Благоевград да издаде нов Запис на заповед за авансово плащане за изпълнението на проект с наименование: „Изграждане на социални жилища в IV – ти микрорайон“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Подновен бе срокът на договора за възлагане на управлението на д-р Петър Георгиев, управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо- фтизиатрични заболявания- Благоевград” ЕООД.

Местният парламент одобри още сключването на договор за възлагане управлението на „Благоевград фест” ЕООД- Благоевград на Десислава Кузманова.

Сред приетите предложения бе това за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот  в местността Чикуто по кадастралната карта на Благоевград от „нива” за „складова база, магазин и офис“.