ОбС- Бобов дол заседава извънредно

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет (ОбС) в Бобов дол на 3август. Дневният ред е с 4 точки. Има предложение за актуализиране на списъка на средищните детски градини и училища в община Бобов дол за учебната 2023/2024година.Ще бъдат разгледани две докладни запискиотносно приемане на пазарни оценки за части от общински поземлени имотив с. Паничарево и гр. Бобов дол.

Предложението, свързано с имота в Паничарево, е и заучредяване право на прокарване на кабел ниско напрежение 1кv във връзка сизграждане на кабелна захранваща линия за стационарна контролна единица на път II-62 „Дупница – Кюстендил“, която ще бъде част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка). Втората процедура касае външно ел. захранване – кабелна линия за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична инсталация за производства на ел. енергия с обща инсталирана мощност 99.64 kW – 188бр. панели, монтирани на терена“, намиращи се в поземлен имот в Бобов дол.Съветниците ще трябва да вземат решение и по докладна за отпускане на еднократна парична помощ за подкрепа на социално уязвимите групи от населението. В дневния ред са включени и точки „Изказвания, питания, становища и предложения на граждани“ и „Разни“. „Този месец ще бъде проведена още една сесия – за приемането на бюджета“, каза председателят на местния парламент Елеонора Христова.

Юлияна КОЛЧАКОВА