Общинският съвет (ОбС) в Бобов дол да даде предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция за захранване на ТЕЦ „Бобов дол”, предлага кметът на миньорската община Елза  Величкова. Докладната записка е свързана с искане на изпълнителния директор на централата Любомир Спасов, което ка сае инвестиционното намерение на дружеството. От ТЕЦ-а  смятат да изградят автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с площ 3 135 кв. м в местността Царски върби в землището на Големо село. Дружеството иска съгласието на съветниците за учредяване на вещно право на строеж и сервитут на ТЕЦ -а, който за своя сметка да изгради нужните съоръжения. На заседание на 14 септември местният парламент  ще разгледа предложението с искане на предварително съгласие за изграждане на газапроводно отклонение – високо налягане, присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение. Предложението касае и преотреждане и учредяване право на строеж на терените, през които ще минават новите трасета. Тези терени в момента представляват ливади и са публична общинска собственост.

Както сме писали, преди няколко месеца ТЕЦ „Бобов дол“ внесе в РИОСВ -София инвестиционно предложение за присъединяване към националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“.

На сесията си във вторник ОбС-Бобов дол ще разгледа и  предложения относно: приемане на правила за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на временна комисия за подбор на един съдебен заседател за района на Кюстендилски окръжен съд, приемане на отчет за дейността си за първото шестмесечие на 2021 година и заявления на граждани.

Юлияна КОЛЧАКОВА