Насрочиха заседанието на местния парламент в Дупница, на което ще се разгледа предложението за теглене на заем от общината, с който да се финансират ремонти на водопроводи в селата. Сесията е  на 1 октомври, петък, в заседателната зала на Общинския съвет. Предложението на кмета Методи Чимев е да се изтегли кредит от 1 млн. лв., както бе обявено първоначално.

„Проблемите във ВиК сектора относно изграждането и поддържането на водопреносната мрежа стоят от години насам. На територията на град Дупница и някои от малките населени места (с. Бистрица, с. Джерман) успяваме да осигурим инвестиции за подмяна на подземната мрежа както със собствени средства, така и чрез финансови инструменти по програми. Достъпният за община Дупница финансов ресурс за съжаление е крайно недостатъчен и не осигурява по-съществени и значими инвестиции за подобряване състоянието на ВиК мрежата в малките населени места. Именно с тази цел – финансиране на реконструкцията и рехабилитация на съществуващи главни и второстепенни улични водопроводи в малките населени места, с цел трайно подобряване състоянието на ВиК съоръженията в тях, се предлага използването, изцяло в полза на местната общност, на финансов инструмент, представляващ поемане на дългосрочен общински дълг от финансова институция.

Финансовото състояние на община Дупница към момента е стабилно, всички показатели по чл. 130а от Закона за публичните финанси (ЗПФ) са в норма, а общинският дълг е в общ размер на 1 822 452 лв. – най-ниското ниво от 12 години. Анализът на данните и законовите специфики при ограниченията за плащания по дълга задават и размера на дългосрочния дълг, който може да поеме общината, без да нарушава финансовата дисциплина. При зададените условия и параметри на обслужване на дълга и отчитайки поетия и обслужван вече общински дълг, максималният размер на поетия нов дългосрочен общински дълг възлиза на 1 000 000 – 1 100 000 лв. Това е основната причина предложението за поемане на общински заем да бъде до 1 000 000 лв., което е предвидено и при съставяне и приемане на годишния бюджет на общината за 2021 г.”, се посочва в докладната.

Там е подчертано още, че предназначението на дълга е изцяло за осигуряване на средства за дейности като: СМР (оборудване, включително поддейности, прогнозно в размер на 685 000 лв.), разходи за външни услуги (прогнозно 50 000 лв.), доставка на съоръжения и материали (прогнозен размер 200 000 лв.), авторски надзор и строителен надзор (прогнозно в размер на 35 000 лв.), други дейности (одит на проектите, комуникация и проектиране, организация и управление – прогнозно 30 000 лв.).

„Начинът на обезпечаване на дълга е само финансово обезпечение, учредено по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение (ЗДФО), т.е. особен залог на вземания по банкови сметки с титуляр община Дупница, като не се предвиждат ипотеки и други утежняващи общината гаранции и обезпечения.

Погасителният план е предвидено да се развие така, че да не е в тежест на бюджета и за това е определен максимален срок от 7 години, като средствата може да се усвояват до 12 месеца от датата на договора за кредит. Прогнозните плащания по така поетия дълг, имайки предвид основния лихвен процент на БНБ към момента, ще са в максимален размер на 170 000 лв. годишно (14 100 лв. на месец), общо главница и лихва, което не затруднява изпълнението на общинския бюджет и не нарушава изискванията на чл. 32. (1) от ЗПФ, че годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината”, се казва още в предложението.

В проекта за решение е упоменато, че кредитът ще се издължава до 84 месеца (7 години), считано от датата на подписване на договора за кредит. Заемът ще се усвоява на части, в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит.

Юлияна КОЛЧАКОВА